داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد ابراهیم شمس ناتری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
نجفی ابرندابادی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
علی احتشامی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
مسعود یاراحمدی دانشگاه علوم انتظامی امین
مسعود یار احمدی .. دانشگاه
احمدرضا اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
علی افراسیابی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
ایمان امینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
نوذر امین صارمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
غلامحسین بیابانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
ناصر بیات عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
قدیر بخشی جغناب جرم عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
محمدرضا پویافر استادیار جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
ابوالفضل پورمنافی
علیرضا جزینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
مسلم جمشیدی هیئت علمی
رضا جوادیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
محمدعلی حاجی ده آبادی جرم دانشگاه قم
اصحاب حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
سیدرضا حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
ناهید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
ابراهیم داودی
صیاد درویشی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
حاجیه رجبی فرجاد مدیریت دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین https://publons.com/researcher/4863796/morad-abasi/
محسن رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
هادی رفیعی کیا دانش آموخته دکتری مدیریت پیشگیری جرائم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی ایران
فریبا شایگان پیشگیری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
رمضان شعبانی
حمید صرامی
علیرضا صنعت خواه عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان،ایران(
حسین طاهری استادیار گروه تربیت‌بدنی، دانشگاه علوم انتظامی امین
محمدعلی عامری پیشگیری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
سید علی عبادی نژاد دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین. (نویسنده مسئول).
مراد عباسی جرم استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امینhttps://publons.com/researcher/4863796/morad-abasi/
رضا عبدالرحمانی
طاها عشایری دانشگاه کاشان
اکرم علیمردانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
جواد عینی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
محمد قصری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
روح الله کریمی خویگانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
سلیمه لطیفی جلیسه عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، تهران
بهزاد لک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
مرتضی محمدی امور انتظامی عضو هیات علمی داخلی دانشگاه امین
مهدی محمدی هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، مرکز علم و فناوری مدیریت سرمایه انسانی، تهران، ایران
بهنام مدبری مدیریت دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
غلامرضا مرادی سیاسر دانشگاه علامه طباطبایی-تهران- ایران
عبدالرحمن میرزاخانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
حسن مصطفی نژاد جرم استادیار
مهدی مقیمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
امیرحسن نیازپور عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
نجفی نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
علی اعغر نیک نام
صدیقه سادات هاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین