حوزه‌های موضوعی نشریه

این نشریه با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، خبرگان و اندیشمندان حوزه نظم و امنیت، و با مشارکت و همکاری مستقیم «انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران» درصدد ارائه یافته های جدید علمی حاصل از گزارش طرح های پژوهشی، ، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان های ملی و بین المللی، کنفرانس ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادین، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی ، علمی ، کتاب یا روش جدید حل مسائل و توسعه علوم حوزه نظم و امنیت با دو ویژگی اصالت و ابداع می باشد