نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آذربایجان غربی ارائه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب(مورد مطالعه: ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 247-280]
 • آسیب‌های اجتماعی الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 29-57]
 • آسیب‌های اجتماعی مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 79-106]
 • آموزش فلسفه وجودی آموزش‌های میدانی نظامی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 123-149]
 • آموزشی بررسی چالش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقابله با انحراف پیش سازها از مسیر قانونی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 179-208]
 • آموزش و مهارت بررسی نقش، اختیار و رفتار پلیس در دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-28]

ا

 • اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی و پیشگیری وضعی مؤثر بر جرم سرقت مرتبط با جوانان شهر سنندج در سال 1397 [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 189-215]
 • اجزای ساختاری پلیس نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 125-165]
 • اجزای محتوایی پلیس نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 125-165]
 • اخلاق حرفه­ای شناسایی فضایل اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-82]
 • ارزیابی دانش رابطه مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی پرسنل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ (موردمطالعه: منطقه یک تهران بزرگ) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 155-179]
 • ارزیابی عملکرد ارائه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب(مورد مطالعه: ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 247-280]
 • استقلال نهاد کشف جرم استقلال نهاد کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 209-237]
 • اسلام تاثیر وجدان کاری در کاهش تخلفات اداری از منظر قرآن کریم و روایات اسلامی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 35-70]
 • اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای تحول‌گرایی مرحله تحت‌نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم­انداز تطبیقی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 83-121]
 • اصلاح قانون تأثیر قانون بر ترویج خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه کیفی: زنان شهر تهران) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 180-210]
 • اصل قانونی بودن لزوم قانونی بودن مرجع رسیدگی در دادرسی‌های کیفری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 239-267]
 • اعتقاد شناسایی فضایل اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-82]
 • الگوی راهبردی شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز۱۴۰۴ و ارائه الگوی مدیریت راهبردی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 1-34]
 • امنیت بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی گرایش افراد به جرم سرقت(مورد‌مطالعه: شهر سمنان،1397) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 97-124]
 • امنیت بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 217-245]
 • امنیت تحلیل روایی نقش سرمایه معنویِ پلیس در برقراری نظم و امنیت [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 31-64]
 • امنیت اجتماعی تاثیر نئولیبرالیسم بر توسعه گرایی حقوق کیفری در حوزه نظم و امنیت عمومی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 32-109]
 • انحراف پیش سازها بررسی چالش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقابله با انحراف پیش سازها از مسیر قانونی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 179-208]

ب

 • باندهای قاچاق نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 125-165]
 • بیانیه گام دوم انقلاب ارائه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب(مورد مطالعه: ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 247-280]
 • بحران الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 29-57]
 • بحران اجتماعی مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 79-106]

پ

 • پایگاه اقتصادی بررسی عوامل اجتماعی و پیشگیری وضعی مؤثر بر جرم سرقت مرتبط با جوانان شهر سنندج در سال 1397 [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 189-215]
 • پیشگیری اجتماعی نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب ‌و کار (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 145-177]
 • پیشگیری از تکرار جرم سازوکارهای اجرایی رویه‌های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس چالش ها و راهکارها [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 71-96]
 • پیشگیری از جرم نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب ‌و کار (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 145-177]
 • پیشگیری پلیسی نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 125-165]
 • پیشگیری کیفری نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب ‌و کار (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 145-177]
 • پیشگیری وضعی نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب ‌و کار (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 145-177]
 • پلیس شناسایی فضایل اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-82]
 • پلیس تحول‌گرایی مرحله تحت‌نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم­انداز تطبیقی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 83-121]
 • پلیس ضابطان در آینه­ی الزامات حقوق بشری و تربیتی اسلام؛ اروپا و ایران( با تکیه بر رعایت حقوق متهمین تحت نظر) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 177-214]
 • پلیس سازوکارهای اجرایی رویه‌های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس چالش ها و راهکارها [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 71-96]
 • پلیس بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی گرایش افراد به جرم سرقت(مورد‌مطالعه: شهر سمنان،1397) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 97-124]
 • پلیس بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 217-245]
 • پلیس تحلیل روایی نقش سرمایه معنویِ پلیس در برقراری نظم و امنیت [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 31-64]
 • پلیس نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب ‌و کار (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 145-177]
 • پلیس ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 107-130]
 • پلیس رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 211-240]
 • پلیس کارکرد کیفر در جرایم زیست محیطی در پرتو مداخلات پلیسی با تأکید بر تحریق جنگل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 269-296]
 • پلیس آگاهی بررسی کارآمدی و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم‌یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 167-188]
 • پلیس بین‌الملل ظرفیت‌های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین توسط پلیس بین‌الملل ناجا [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 27-52]
 • پلیس فتا بررسی کارآمدی و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم‌یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 167-188]
 • پلیس متخصص ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه پلیس متخصص براساس الگوی شایستگی‌های پلیس [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]

ت

 • تحت‌نظر تحول‌گرایی مرحله تحت‌نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم­انداز تطبیقی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 83-121]
 • تحریق کارکرد کیفر در جرایم زیست محیطی در پرتو مداخلات پلیسی با تأکید بر تحریق جنگل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 269-296]
 • تحلیل مکانی-فضایی کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت پیشگیری از جرم کیف‌قاپی (موردمطالعه شهر بابل سال 1396) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]
 • تخصص گرایی استقلال نهاد کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 209-237]
 • تخلفات اداری تاثیر وجدان کاری در کاهش تخلفات اداری از منظر قرآن کریم و روایات اسلامی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 35-70]
 • تیراندازی ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 107-130]
 • تربیت نظامی فلسفه وجودی آموزش‌های میدانی نظامی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 123-149]
 • تسهیم دانش رابطه مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی پرسنل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ (موردمطالعه: منطقه یک تهران بزرگ) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 155-179]
 • تصادف بررسی میزان تأثیر طرح‌های ترافیکی بر بروز سوانح رانندگی مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر کرمانشاه [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 215-243]
 • تعامل و مشارکت پلیس نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 125-165]
 • تکنیک‌های پیشگیری وضعی بررسی عوامل اجتماعی و پیشگیری وضعی مؤثر بر جرم سرقت مرتبط با جوانان شهر سنندج در سال 1397 [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 189-215]
 • توانمندسازی کارکنان تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 1-30]
 • توسعه دانش رابطه مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی پرسنل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ (موردمطالعه: منطقه یک تهران بزرگ) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 155-179]
 • توسعه گرایی تاثیر نئولیبرالیسم بر توسعه گرایی حقوق کیفری در حوزه نظم و امنیت عمومی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 32-109]

ج

 • جرایم زیست محیطی کارکرد کیفر در جرایم زیست محیطی در پرتو مداخلات پلیسی با تأکید بر تحریق جنگل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 269-296]
 • جرایم سازمان‌یافته ظرفیت‌های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین توسط پلیس بین‌الملل ناجا [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 27-52]
 • جرم ظرفیت‌های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین توسط پلیس بین‌الملل ناجا [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 27-52]
 • جرم‌یابی بررسی کارآمدی و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم‌یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 167-188]
 • جرم‌یابی بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 217-245]
 • جغرافیای جرم کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت پیشگیری از جرم کیف‌قاپی (موردمطالعه شهر بابل سال 1396) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]

چ

 • چرایی فلسفه وجودی آموزش‌های میدانی نظامی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 123-149]

ح

 • حرفه‌ای ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه پلیس متخصص براساس الگوی شایستگی‌های پلیس [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]
 • حقوق بشر ضابطان در آینه­ی الزامات حقوق بشری و تربیتی اسلام؛ اروپا و ایران( با تکیه بر رعایت حقوق متهمین تحت نظر) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 177-214]
 • حقوق شهروندی رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 211-240]
 • حقوق کیفری تاثیر نئولیبرالیسم بر توسعه گرایی حقوق کیفری در حوزه نظم و امنیت عمومی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 32-109]

خ

 • خطوط ویژه بررسی میزان تأثیر طرح‌های ترافیکی بر بروز سوانح رانندگی مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر کرمانشاه [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 215-243]

د

 • دادرسی کیفری لزوم قانونی بودن مرجع رسیدگی در دادرسی‌های کیفری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 239-267]
 • دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بررسی نقش، اختیار و رفتار پلیس در دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-28]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 1-30]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین الگوی رشد دینی و اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 131-154]
 • دکترین قصد انتقالی ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 107-130]
 • دینداری بررسی عوامل اجتماعی و پیشگیری وضعی مؤثر بر جرم سرقت مرتبط با جوانان شهر سنندج در سال 1397 [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 189-215]

ر

 • رابطه سببیت رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 211-240]
 • راهبرد و تدابیر بررسی نقش، اختیار و رفتار پلیس در دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-28]
 • رژه فلسفه وجودی آموزش‌های میدانی نظامی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 123-149]
 • رسیدگی کیفری استقلال نهاد کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 209-237]
 • رشد اخلاقی الگوی رشد دینی و اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 131-154]
 • رشد دینی الگوی رشد دینی و اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 131-154]
 • رفتار شناسایی فضایل اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-82]
 • رویه‌های عدالت ترمیمی سازوکارهای اجرایی رویه‌های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس چالش ها و راهکارها [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 71-96]

ز

 • زنان فرا ترکیب مطالعات کج ‌رفتاری‌های اجتماعی زنان: با تأکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 110-143]

س

 • ساختاری بررسی چالش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقابله با انحراف پیش سازها از مسیر قانونی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 179-208]
 • ساختار خانواده بررسی عوامل اجتماعی و پیشگیری وضعی مؤثر بر جرم سرقت مرتبط با جوانان شهر سنندج در سال 1397 [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 189-215]
 • ساختارگشایی فرا ترکیب مطالعات کج ‌رفتاری‌های اجتماعی زنان: با تأکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 110-143]
 • سازمان اینترپل ظرفیت‌های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین توسط پلیس بین‌الملل ناجا [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 27-52]
 • سیاست جنایی بررسی کارآمدی و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم‌یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 167-188]
 • سرقت بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی گرایش افراد به جرم سرقت(مورد‌مطالعه: شهر سمنان،1397) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 97-124]
 • سرقت بررسی عوامل اجتماعی و پیشگیری وضعی مؤثر بر جرم سرقت مرتبط با جوانان شهر سنندج در سال 1397 [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 189-215]
 • سرمایه معنوی تحلیل روایی نقش سرمایه معنویِ پلیس در برقراری نظم و امنیت [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 31-64]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت پیشگیری از جرم کیف‌قاپی (موردمطالعه شهر بابل سال 1396) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]
 • سند چشم انداز ۱۴۰۴ شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز۱۴۰۴ و ارائه الگوی مدیریت راهبردی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 1-34]
 • سوانح رانندگی بررسی میزان تأثیر طرح‌های ترافیکی بر بروز سوانح رانندگی مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر کرمانشاه [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 215-243]

ش

 • شاخص تدوین و اعتبار یابی شاخص‌های فرهنگ پلیسی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 53-78]
 • شهر بابل کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت پیشگیری از جرم کیف‌قاپی (موردمطالعه شهر بابل سال 1396) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]

ض

 • ضابطان ضابطان در آینه­ی الزامات حقوق بشری و تربیتی اسلام؛ اروپا و ایران( با تکیه بر رعایت حقوق متهمین تحت نظر) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 177-214]
 • ضابطان دادگستری لزوم قانونی بودن مرجع رسیدگی در دادرسی‌های کیفری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 239-267]
 • ضعف اعتقادی تاثیر وجدان کاری در کاهش تخلفات اداری از منظر قرآن کریم و روایات اسلامی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 35-70]

ط

 • طرح‌های ترافیکی بررسی میزان تأثیر طرح‌های ترافیکی بر بروز سوانح رانندگی مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر کرمانشاه [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 215-243]

ع

 • عدالت کیفری استقلال نهاد کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 209-237]
 • عملیاتی ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه پلیس متخصص براساس الگوی شایستگی‌های پلیس [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]
 • عوامل اجتماعی بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی گرایش افراد به جرم سرقت(مورد‌مطالعه: شهر سمنان،1397) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 97-124]
 • عوامل اقتصادی بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی گرایش افراد به جرم سرقت(مورد‌مطالعه: شهر سمنان،1397) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 97-124]
 • عوامل حیاتی موفقیت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز۱۴۰۴ و ارائه الگوی مدیریت راهبردی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 1-34]
 • عوامل سازمانی تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 1-30]
 • عوامل فردی تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 1-30]
 • عوامل فردی و اجتماعی تأثیر قانون بر ترویج خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه کیفی: زنان شهر تهران) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 180-210]
 • عوامل مدیریتی تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 1-30]

ف

 • فراترکیب فرا ترکیب مطالعات کج ‌رفتاری‌های اجتماعی زنان: با تأکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 110-143]
 • فرایند و سازوکار بررسی نقش، اختیار و رفتار پلیس در دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-28]
 • فرهنگ تدوین و اعتبار یابی شاخص‌های فرهنگ پلیسی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 53-78]
 • فرهنگ پلیس تدوین و اعتبار یابی شاخص‌های فرهنگ پلیسی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 53-78]
 • فرهنگ‌سازمانی رابطه مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی پرسنل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ (موردمطالعه: منطقه یک تهران بزرگ) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 155-179]
 • فضای سایبری بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 217-245]
 • فضایل اخلاقی شناسایی فضایل اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-82]
 • فلسفه فلسفه وجودی آموزش‌های میدانی نظامی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 123-149]
 • فناوری بررسی چالش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقابله با انحراف پیش سازها از مسیر قانونی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 179-208]
 • فناوری اطلاعات بررسی کارآمدی و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم‌یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 167-188]
 • فنی-تخصصی ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه پلیس متخصص براساس الگوی شایستگی‌های پلیس [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]

ق

 • قاچاق کالا نقش پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 125-165]
 • قانون آئین دادرسی کیفری تحول‌گرایی مرحله تحت‌نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم­انداز تطبیقی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 83-121]
 • قانون مجازات اسلامی تأثیر قانون بر ترویج خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه کیفی: زنان شهر تهران) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 180-210]
 • قانون مدنی تأثیر قانون بر ترویج خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه کیفی: زنان شهر تهران) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 180-210]
 • قصد ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 107-130]
 • قوانین و مقررات بررسی چالش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقابله با انحراف پیش سازها از مسیر قانونی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 179-208]
 • قوانین و مقررات دادرسی بررسی نقش، اختیار و رفتار پلیس در دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-28]

ک

 • کارکرد مجازات کارکرد کیفر در جرایم زیست محیطی در پرتو مداخلات پلیسی با تأکید بر تحریق جنگل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 269-296]
 • کج‌رفتاری اجتماعی فرا ترکیب مطالعات کج ‌رفتاری‌های اجتماعی زنان: با تأکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 110-143]
 • کسب دانش رابطه مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی پرسنل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ (موردمطالعه: منطقه یک تهران بزرگ) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 155-179]
 • کسب و کار نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب ‌و کار (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 145-177]
 • کشف جرم ضابطان در آینه­ی الزامات حقوق بشری و تربیتی اسلام؛ اروپا و ایران( با تکیه بر رعایت حقوق متهمین تحت نظر) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 177-214]
 • کیف قاپی کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت پیشگیری از جرم کیف‌قاپی (موردمطالعه شهر بابل سال 1396) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]
 • کلان‌شهر الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 29-57]
 • کلان‌شهر مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 79-106]
 • کلاهبرداری نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب ‌و کار (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 145-177]
 • کلاه‌برداری بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 217-245]
 • کلید واژه ها: خشونت خانگی تأثیر قانون بر ترویج خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه کیفی: زنان شهر تهران) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 180-210]
 • کمینه محوری تاثیر نئولیبرالیسم بر توسعه گرایی حقوق کیفری در حوزه نظم و امنیت عمومی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 32-109]

گ

 • گرایش­های اخلاقی شناسایی فضایل اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-82]
 • گفتگوهای تصالحی سازوکارهای اجرایی رویه‌های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس چالش ها و راهکارها [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 71-96]

م

 • میانجی‌گری سازوکارهای اجرایی رویه‌های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس چالش ها و راهکارها [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 71-96]
 • متهم تحول‌گرایی مرحله تحت‌نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم­انداز تطبیقی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 83-121]
 • مجرم امنیتی تاثیر نئولیبرالیسم بر توسعه گرایی حقوق کیفری در حوزه نظم و امنیت عمومی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 32-109]
 • مجرمین ظرفیت‌های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین توسط پلیس بین‌الملل ناجا [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 27-52]
 • مدیریت بحران الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 29-57]
 • مدیریت دانایی رابطه مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی پرسنل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ (موردمطالعه: منطقه یک تهران بزرگ) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 155-179]
 • مدیریت شهری الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 29-57]
 • مدل شایستگی ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه پلیس متخصص براساس الگوی شایستگی‌های پلیس [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]
 • مرجع رسیدگی لزوم قانونی بودن مرجع رسیدگی در دادرسی‌های کیفری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 239-267]
 • مسئولیت مدنی رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 211-240]
 • مظنون تحول‌گرایی مرحله تحت‌نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم­انداز تطبیقی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 83-121]
 • معیارهای رفتاری بررسی نقش، اختیار و رفتار پلیس در دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-28]
 • معنویت‌گرایی تحلیل روایی نقش سرمایه معنویِ پلیس در برقراری نظم و امنیت [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 31-64]
 • مقام قضایی لزوم قانونی بودن مرجع رسیدگی در دادرسی‌های کیفری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 239-267]
 • مقام معظم رهبری شناسایی فضایل اخلاق حرفه­ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-82]
 • منابع انسانی بررسی چالش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقابله با انحراف پیش سازها از مسیر قانونی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 179-208]
 • منابع خودکارآمدی تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 1-30]

ن

 • ناجا شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز۱۴۰۴ و ارائه الگوی مدیریت راهبردی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 1-34]
 • ناجا ارائه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب(مورد مطالعه: ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی) [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 247-280]
 • نیروی انتظامی تدوین و اعتبار یابی شاخص‌های فرهنگ پلیسی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 53-78]
 • نظام تربیتی ضابطان در آینه­ی الزامات حقوق بشری و تربیتی اسلام؛ اروپا و ایران( با تکیه بر رعایت حقوق متهمین تحت نظر) [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 177-214]
 • نظام کامن‌لا رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 211-240]
 • نظریه نئولیبرال تاثیر نئولیبرالیسم بر توسعه گرایی حقوق کیفری در حوزه نظم و امنیت عمومی [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 32-109]
 • نظم تحلیل روایی نقش سرمایه معنویِ پلیس در برقراری نظم و امنیت [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 31-64]
 • نقاط آلوده مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 79-106]
 • نقاط بحرانی الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 29-57]
 • نقاط بحرانی مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 79-106]

و

 • وجدان کاری تاثیر وجدان کاری در کاهش تخلفات اداری از منظر قرآن کریم و روایات اسلامی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 35-70]

ی

 • یک طرفه کردن بررسی میزان تأثیر طرح‌های ترافیکی بر بروز سوانح رانندگی مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر کرمانشاه [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 215-243]