نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی اجتماعات نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون‌مدار [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 79-103]
 • آمریکا نظم سیاسی - امنیتی آمریکا در خاورمیانه‌ و امنیت ملی ایران (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 125-144]
 • آموزش تدوین الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 103-125]
 • آموزش حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • آموزش و پرورش تأثیر تعامل پلیس و آموزش و پرورش بر پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور صنعتی در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-39]

ا

 • احکام اسلامی تبیین وظایف پلیس از دیدگاه فقهی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 105-124]
 • اخلاق حرفه ای تحلیل شاخص های ارتباطی اخلاق حرفه ای افسران پلیس اگاهی تهران بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 199-236]
 • ارباب‌رجوع بررسی رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و کیفیت زندگی کاری با کیفیت پاسخ‌گویی به ارباب‌رجوع (نمونه موردی: کوپ‌های انتظامی شهر شیراز) [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 41-64]
 • استقرا حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]
 • استقراء مطالعه تطبیقی علوم پلیسی- جرم‌شناسی در نظام اثبات‌گرایی و اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 127-152]
 • اسلام‌آباد شهر زنجان تحلیل فضایی جرایم در منطقه حاشیه‌نشین اسلام‌آباد زنجان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 33-61]
 • اطلاع‌سازی بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • افسر اگاهی تحلیل شاخص های ارتباطی اخلاق حرفه ای افسران پلیس اگاهی تهران بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 199-236]
 • اقدام‌های اجتماعی بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 147-168]
 • اقدام‌های فرهنگی بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 147-168]
 • اقدام‌های کیفری بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 147-168]
 • اقدام‌های وضعی بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 147-168]
 • اقناع‌سازی بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • امنیت اخلاقی بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 147-168]
 • امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نظم سیاسی - امنیتی آمریکا در خاورمیانه‌ و امنیت ملی ایران (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 125-144]
 • انتظامی فراتحلیل پژوهش‌های داخلی معطوف به پیشگیری از سوء‏مصرف موادمخدر با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 153-161]
 • انحلال نکاح بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه و پیامدهای فردی و اجتماعی ترک انفاق بر امنیت جامعه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 147-190]
 • انسان حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]
 • انضباط تدوین الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 103-125]

ب

 • بازتولید امنیت اجتماعی ارزیابی وضعیت گفتمان‌سازی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهران [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 55-78]
 • بازجویی چالش‌ها و سازوکارهای عملی رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 65-101]
 • بانک قوامین تأثیر سبک رهبریخدمتگزار بر رغبت شغلی(رجحان شغلی) با تاکید نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 119-145]
 • بدحجابی بررسی میزان اثربخشی اقدام‌های پلیس امنیت اخلاقی در مقابله با بدحجابی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 147-168]
 • بزهدیده حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • بزه‌دیده حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • بزه‌دیده‌شناسی حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]

پ

 • پایبندی به اخلاق تحلیل شاخص های ارتباطی اخلاق حرفه ای افسران پلیس اگاهی تهران بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 199-236]
 • پایگاه اجتماعی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی زنان شهر ری از حقوق شهروندی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 93-113]
 • پیامد‌های طلاق بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه و پیامدهای فردی و اجتماعی ترک انفاق بر امنیت جامعه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 147-190]
 • پیشران نقش‌های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 85-118]
 • پیشگیری تأثیر تعامل پلیس و آموزش و پرورش بر پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور صنعتی در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-39]
 • پیشگیری فراتحلیل پژوهش‌های داخلی معطوف به پیشگیری از سوء‏مصرف موادمخدر با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 153-161]
 • پیشگیری نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]
 • پیشگیری اجتماعی از جرم رابطه مسئولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 1-31]
 • پیشگیری از جرم رابطه مسئولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 1-31]
 • پیشگیری وکاهش پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی با تاکید بر قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 169-198]
 • پیکره‌بندی‌ فضایی ارزیابی الگوی جرایم سرقت براساس پیکره‌بندی فضایی (مطالعه موردی شهر ورامین) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 35-66]
 • پلیس مطالعه تطبیقی کنترلِ تحت ‌‌نظرگاه پلیسی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • پلیس تأثیر تعامل پلیس و آموزش و پرورش بر پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور صنعتی در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-39]
 • پلیس تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت نظام اداری کارکنان (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 67-83]
 • پلیس نقش‌های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 85-118]
 • پلیس حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • پلیس نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]
 • پلیس تبیین وظایف پلیس از دیدگاه فقهی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 105-124]
 • پلیس حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]
 • پلیس پیشگیری طراحی و تدوین مدل بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری ناجا : مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 1-34]
 • پلیس جامعه محور عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی زنان شهر ری از حقوق شهروندی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 93-113]
 • پلیس قانون‌مدار نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون‌مدار [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 79-103]
 • پوزیتیویسم حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]

ت

 • تبیین ارتباطی تحلیل شاخص های ارتباطی اخلاق حرفه ای افسران پلیس اگاهی تهران بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 199-236]
 • تبیین مفاهیم ارزیابی وضعیت گفتمان‌سازی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهران [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 55-78]
 • تحت‌‌ نظرگاه مطالعه تطبیقی کنترلِ تحت ‌‌نظرگاه پلیسی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • تحلیل جرایم تحلیل جرایم اخلاقی فضای سایبر با رویکرد داده‌کاوی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 63-91]
 • ترک نفقه بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه و پیامدهای فردی و اجتماعی ترک انفاق بر امنیت جامعه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 147-190]
 • تروریسم نظم سیاسی - امنیتی آمریکا در خاورمیانه‌ و امنیت ملی ایران (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 125-144]
 • تعالی سازمانی طراحی و تدوین مدل بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری ناجا : مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 1-34]
 • تعامل تأثیر تعامل پلیس و آموزش و پرورش بر پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور صنعتی در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-39]
 • تعامل نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]
 • تعامل بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • تعیین مجازات راهکارهای یکسان سازی اعمال صلاحدیدهای قضایی در زمینه تعیین مجازات [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 163-187]
 • تعهد سازمانی تأثیر سبک رهبریخدمتگزار بر رغبت شغلی(رجحان شغلی) با تاکید نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 119-145]
 • تکالیف پلیس تبیین وظایف پلیس از دیدگاه فقهی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 105-124]
 • تمدن نقش‌های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 85-118]
 • تمدن نوین اسلامی نقش‌های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 85-118]
 • تهدید نرم شناسایی مولفه‌های فرهنگی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 165-188]

ج

 • جرایم اخلاقی فضای سایبر تحلیل جرایم اخلاقی فضای سایبر با رویکرد داده‌کاوی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 63-91]
 • جرایم فرصت‌طلبانه ارزیابی الگوی جرایم سرقت براساس پیکره‌بندی فضایی (مطالعه موردی شهر ورامین) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 35-66]
 • جرائم نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]
 • جرم‌خیزی تحلیل فضایی جرایم در منطقه حاشیه‌نشین اسلام‌آباد زنجان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 33-61]

چ

 • چالش‌ها چالش‌ها و سازوکارهای عملی رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 65-101]

ح

 • حاشیه‌نشینی تحلیل فضایی جرایم در منطقه حاشیه‌نشین اسلام‌آباد زنجان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 33-61]
 • حفظ اسرار حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • حق سکوت چالش‌ها و سازوکارهای عملی رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 65-101]
 • حقوق بنیادین مطالعه تطبیقی کنترلِ تحت ‌‌نظرگاه پلیسی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • حقوق شهروندی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی زنان شهر ری از حقوق شهروندی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 93-113]
 • حقوق شهروندی حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]
 • حوادث رانندگی پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی با تاکید بر قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 169-198]

خ

 • خاورمیانه نظم سیاسی - امنیتی آمریکا در خاورمیانه‌ و امنیت ملی ایران (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 125-144]

د

 • داده‌کاوی تحلیل جرایم اخلاقی فضای سایبر با رویکرد داده‌کاوی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 63-91]
 • دانش‌آموز تأثیر تعامل پلیس و آموزش و پرورش بر پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور صنعتی در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-39]
 • دانش ضمنی بررسی تاثیر دانش ضمنی روسای کلانتری‌ها بر عملکرد آنان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 163-190]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین تدوین الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 103-125]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • دولت نقش‌های پیشرانی نیروی انتظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 85-118]

ر

 • رجحان شغلی تأثیر سبک رهبریخدمتگزار بر رغبت شغلی(رجحان شغلی) با تاکید نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 119-145]
 • رسانه عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی زنان شهر ری از حقوق شهروندی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 93-113]
 • رفتار کرامت‌مدار حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • رهنمودهای تعیین مجازات راهکارهای یکسان سازی اعمال صلاحدیدهای قضایی در زمینه تعیین مجازات [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 163-187]
 • روابط ساختاری طراحی و تدوین مدل بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری ناجا : مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 1-34]
 • روح انسانی حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]
 • رؤسای کلانتری‌های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بررسی تاثیر دانش ضمنی روسای کلانتری‌ها بر عملکرد آنان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 163-190]
 • روش تحقیق مطالعه تطبیقی علوم پلیسی- جرم‌شناسی در نظام اثبات‌گرایی و اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 127-152]
 • روش‌های پیش‌بینانه تحلیل جرایم اخلاقی فضای سایبر با رویکرد داده‌کاوی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 63-91]
 • رویکرد اثبات‌گرایی مطالعه تطبیقی علوم پلیسی- جرم‌شناسی در نظام اثبات‌گرایی و اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 127-152]
 • رویکرد انتظامی شناسایی مولفه‌های فرهنگی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 165-188]

س

 • ساختارسازی ارزیابی وضعیت گفتمان‌سازی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهران [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 55-78]
 • سازمان رابطه مسئولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 1-31]
 • سازوکارها چالش‌ها و سازوکارهای عملی رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 65-101]
 • سبک رهبری خدمتگذار تأثیر سبک رهبریخدمتگزار بر رغبت شغلی(رجحان شغلی) با تاکید نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 119-145]
 • سرعت کشف عوامل سازمانی مؤثر بر سرعت کشف سرقت ‌‌‌از داخل خودرو [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 145-163]
 • سرقت عوامل سازمانی مؤثر بر سرعت کشف سرقت ‌‌‌از داخل خودرو [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 145-163]
 • سرقت داخل خودرو عوامل سازمانی مؤثر بر سرعت کشف سرقت ‌‌‌از داخل خودرو [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 145-163]
 • سرمایه اجتماعی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 221-249]
 • سرمایه اجتماعی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی زنان شهر ری از حقوق شهروندی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 93-113]
 • سرمایه روان‌شناختی بررسی رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و کیفیت زندگی کاری با کیفیت پاسخ‌گویی به ارباب‌رجوع (نمونه موردی: کوپ‌های انتظامی شهر شیراز) [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 41-64]
 • سیستان و بلوچستان شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 221-249]
 • سلامت اداری تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت نظام اداری کارکنان (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 67-83]
 • سوء‏مصرف موادمخدر فراتحلیل پژوهش‌های داخلی معطوف به پیشگیری از سوء‏مصرف موادمخدر با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 153-161]

ش

 • شاخص اخلاقی تحلیل شاخص های ارتباطی اخلاق حرفه ای افسران پلیس اگاهی تهران بزرگ [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 199-236]
 • شاخص‌های اندازه‌گیری تهدید نرم شناسایی مولفه‌های فرهنگی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 165-188]
 • شبکه‌سازی بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • شکایت کیفری حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • شهر ورامین ارزیابی الگوی جرایم سرقت براساس پیکره‌بندی فضایی (مطالعه موردی شهر ورامین) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 35-66]
 • شورای صدور رهنمودهای تعیین مجازات راهکارهای یکسان سازی اعمال صلاحدیدهای قضایی در زمینه تعیین مجازات [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 163-187]
 • شورای مشورتی تعیین مجازات راهکارهای یکسان سازی اعمال صلاحدیدهای قضایی در زمینه تعیین مجازات [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 163-187]

ض

 • ضابطان دادگستری چالش‌ها و سازوکارهای عملی رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 65-101]

ط

 • طرح‌های تحولی بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]

ع

 • عدالت تدوین الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 103-125]
 • عدالت توزیعی تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت نظام اداری کارکنان (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 67-83]
 • عدالت رویه‏ای تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت نظام اداری کارکنان (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 67-83]
 • عدالت سازمانی تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت نظام اداری کارکنان (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 67-83]
 • عدالت مراوده‏ای تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت نظام اداری کارکنان (مورد مطالعه: کلانتری و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 67-83]
 • عقل حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]
 • علوم انسانی حقوق شهروندی کرامت‌مدار در تحقیقات مقدماتی توسط پلیس (مطالعه مبناشناختی مفهوم انسان در حقوق شهروندی‌غربی و اسلامی) [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 115-145]
 • علوم جرم‌شناختی اسلامی مطالعه تطبیقی علوم پلیسی- جرم‌شناسی در نظام اثبات‌گرایی و اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 127-152]
 • علوم جرم‌شناختی غربی مطالعه تطبیقی علوم پلیسی- جرم‌شناسی در نظام اثبات‌گرایی و اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 127-152]
 • عملکرد بررسی تاثیر دانش ضمنی روسای کلانتری‌ها بر عملکرد آنان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 163-190]
 • عوامل حفاظت‌کننده فراتحلیل پژوهش‌های داخلی معطوف به پیشگیری از سوء‏مصرف موادمخدر با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 153-161]
 • عوامل خطرزا فراتحلیل پژوهش‌های داخلی معطوف به پیشگیری از سوء‏مصرف موادمخدر با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 153-161]
 • عوامل سازمانی‏ عوامل سازمانی مؤثر بر سرعت کشف سرقت ‌‌‌از داخل خودرو [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 145-163]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیل پژوهش‌های داخلی معطوف به پیشگیری از سوء‏مصرف موادمخدر با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 153-161]
 • فرمانده تدوین الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 103-125]
 • فناوری عوامل سازمانی مؤثر بر سرعت کشف سرقت ‌‌‌از داخل خودرو [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 145-163]

ق

 • قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی با تاکید بر قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 169-198]
 • قواعد فقهی تبیین وظایف پلیس از دیدگاه فقهی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 105-124]
 • قومیت شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 221-249]

ک

 • کیفیت پاسخ‌گویی بررسی رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و کیفیت زندگی کاری با کیفیت پاسخ‌گویی به ارباب‌رجوع (نمونه موردی: کوپ‌های انتظامی شهر شیراز) [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 41-64]
 • کیفیت زندگی کاری بررسی رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و کیفیت زندگی کاری با کیفیت پاسخ‌گویی به ارباب‌رجوع (نمونه موردی: کوپ‌های انتظامی شهر شیراز) [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 41-64]
 • کنترل مطالعه تطبیقی کنترلِ تحت ‌‌نظرگاه پلیسی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • کنترل اجتماعات نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون‌مدار [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 79-103]
 • کوپ‌های انتظامی بررسی رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و کیفیت زندگی کاری با کیفیت پاسخ‌گویی به ارباب‌رجوع (نمونه موردی: کوپ‌های انتظامی شهر شیراز) [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 41-64]
 • کودکان و نوجوانان نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]

گ

 • گفتمان سازی بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • گفتمان‌سازی ارزیابی وضعیت گفتمان‌سازی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهران [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 55-78]

م

 • متهمِ تحت‌‌ نظر مطالعه تطبیقی کنترلِ تحت ‌‌نظرگاه پلیسی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • مدیریت و پیشگیری تحلیل فضایی جرایم در منطقه حاشیه‌نشین اسلام‌آباد زنجان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 33-61]
 • مدل c5 تحلیل جرایم اخلاقی فضای سایبر با رویکرد داده‌کاوی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 63-91]
 • مدل بومی طراحی و تدوین مدل بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری ناجا : مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 1-34]
 • مراقبت حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • مرحله پلیسی حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 191-219]
 • مسئولیت احتیاطی رابطه مسئولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 1-31]
 • مشارکت نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 33-54]
 • مشارکت مردم ارزیابی وضعیت گفتمان‌سازی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهران [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 55-78]
 • مشروعیت تحصیل دلیل چالش‌ها و سازوکارهای عملی رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 65-101]
 • مناطق مرزی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 221-249]
 • مواد اعتیادآور صنعتی تأثیر تعامل پلیس و آموزش و پرورش بر پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور صنعتی در دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-39]
 • مولفه‌های فرهنگی تهدید نرم شناسایی مولفه‌های فرهنگی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 165-188]

ن

 • نیروی انتظامی طراحی و تدوین مدل بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری ناجا : مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 1-34]
 • نیروی انتظامی رابطه مسئولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 1-31]
 • نظارت تدوین الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 103-125]
 • نظام حقوقی نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون‌مدار [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 79-103]
 • نظم‌ سیاسی امنیتی نظم سیاسی - امنیتی آمریکا در خاورمیانه‌ و امنیت ملی ایران (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 125-144]
 • نظم عمومی نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون‌مدار [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 79-103]
 • نفقه زوجه بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه و پیامدهای فردی و اجتماعی ترک انفاق بر امنیت جامعه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 147-190]

و

 • وابستگی شغلی بررسی تاثیر دانش ضمنی روسای کلانتری‌ها بر عملکرد آنان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 163-190]
 • وقوع جرم تحلیل فضایی جرایم در منطقه حاشیه‌نشین اسلام‌آباد زنجان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 33-61]

ه

 • همبستگی ملی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 221-249]
 • هم‌پیوندی فضایی ارزیابی الگوی جرایم سرقت براساس پیکره‌بندی فضایی (مطالعه موردی شهر ورامین) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 35-66]