نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی عمل تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-118]
 • آموزش نیازسنجی توانمندی‎های مورد انتظار مدیران اطلاعاتی و امنیتی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 29-44]
 • آموزش بررسی نقش ضابطان عام دادگستری بر اطاله دادرسی (علل و راهکارها) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 101-112]
 • آموزش عملی بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 135-166]

ا

 • اثربخشی بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 135-166]
 • احساس امنیت تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر احساس امنیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 27-45]
 • احساس امنیت بررسی احساس امنیت ساکنان در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه، محله عامری شهر اهواز) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 123-141]
 • اختیارات پلیس پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 83-102]
 • ارباب رجوع سنجش موفقیت پلیس در تحقق استانداردهای کیفیت خدمات براساس الگوی سروکوال (مورد مطالعه: شهر قم در سال 1394) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • ارتباط تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر احساس امنیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 27-45]
 • ارزیابی بلوغ بهبود مدل ارزیابی بلوغ مبتنی بر شاخص‌های عوامل اساسی موفقیت برای الگویِ مدیریت دانش مشتری الکترونیکی در دولت الکترونیک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 167-194]
 • ارزیابی عملکرد رتبه بندی دانشکده ها و گروه های دانشگاه علوم انتظامی براساس مدل تحلیل پوششی داده ها [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 47-67]
 • اسیدپاشی راهکارهای پیشگیری از اسیدپاشی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • اطالة دادرسی بررسی نقش ضابطان عام دادگستری بر اطاله دادرسی (علل و راهکارها) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 101-112]
 • اطفال قضازدایی پلیسی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار مطالعه تطبیقی نیوزیلند کانادا و ایران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 45-69]
 • اطلاع‌رسانی تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر احساس امنیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 27-45]
 • اعتباریابی شاخص‌سازی منزلت اجتماعی پلیس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 25-43]
 • اقدامات اطلاعاتی عوامل مؤثر بر خودحفاظتی و پیشگیری از شکست‌های حفاظتی از دیدگاه فرماندهان ارشد نیروی انتظامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 95-121]
 • الگو تبیین راهکارهای نظارت انتظامی بر جامعه در سیره امام علی(ع) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 69-100]
 • الگوسازی تأثیر رسانه‌های جمعی در وقوع و گسترش نزاع‌های فردی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 53-79]
 • الگوی سروکوال سنجش موفقیت پلیس در تحقق استانداردهای کیفیت خدمات براساس الگوی سروکوال (مورد مطالعه: شهر قم در سال 1394) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • امام علی (علیه‌السلام) تبیین راهکارهای نظارت انتظامی بر جامعه در سیره امام علی(ع) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 69-100]
 • امنیت تبیین راهکارهای نظارت انتظامی بر جامعه در سیره امام علی(ع) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 69-100]
 • امنیتی نیازسنجی توانمندی‎های مورد انتظار مدیران اطلاعاتی و امنیتی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 29-44]
 • امنیت عمومی شبکه‌های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1-33]
 • امنیت ملی تاثیر تحولات هسته ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل سوات [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-57]
 • انتظامی تبیین راهکارهای نظارت انتظامی بر جامعه در سیره امام علی(ع) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 69-100]
 • اهواز بررسی احساس امنیت ساکنان در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه، محله عامری شهر اهواز) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 123-141]

ب

 • بازداری رفتاری مقایسه سبک‎های حل مسئله و ویژگی‎های شخصیتی نزاع گران دسته جمعی مراجعه کننده به مراجع انتظامی با افراد عادی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 113-127]
 • بافت فرسوده بررسی احساس امنیت ساکنان در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه، محله عامری شهر اهواز) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 123-141]
 • بزه‌دیده جلوه‌های عدالت ترمیمی در نهادهای موجب سقوط کیفر در قانون مجازات اسلامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 71-93]
 • بعد اجتماعی سنجش کیفیت زندگی سارقان حرفه‌ای (مورد مطالعه: زندان های تهران بزرگ) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 1-23]
 • بعد فرهنگی سنجش کیفیت زندگی سارقان حرفه‌ای (مورد مطالعه: زندان های تهران بزرگ) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 1-23]
 • بعد مادی سنجش کیفیت زندگی سارقان حرفه‌ای (مورد مطالعه: زندان های تهران بزرگ) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 1-23]
 • بعد محیطی سنجش کیفیت زندگی سارقان حرفه‌ای (مورد مطالعه: زندان های تهران بزرگ) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 1-23]
 • بینش حرفه‌ای بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 135-166]
 • بهره وری بررسی رابطه مهارت های مدیریتی با افزایش بهره وری منابع انسانی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 142-161]

پ

 • پایبندی دینی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر تمایل به مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان استان کردستان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 81-102]
 • پاسخ آنی پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 83-102]
 • پرسش‌نامه استاندارد شاخص‌سازی منزلت اجتماعی پلیس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 25-43]
 • پیشگیری بررسی هم‌راستایی دانش و مهارت پلیس در زمینه پیشگیری از جرم [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 15-27]
 • پیشگیری عوامل مؤثر بر خودحفاظتی و پیشگیری از شکست‌های حفاظتی از دیدگاه فرماندهان ارشد نیروی انتظامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 95-121]
 • پیشگیری اجتماعی از اسیدپاشی راهکارهای پیشگیری از اسیدپاشی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • پیشگیری از سرقت چالش‌ها و راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از سرقت از نگاه مدیران پ‍‍لیس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 59-82]
 • پیشگیری از سرقت میزان اثربخشی آموزش دروس تخصصی دورة آموزشی رستة اطلاعات در آموزشگاه‌های علمی- تخصصی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران کرج) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • پیشگیری کیفری از اسیدپاشی راهکارهای پیشگیری از اسیدپاشی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • پیشگیری وضعی از اسیدپاشی راهکارهای پیشگیری از اسیدپاشی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • پلیس سنجش موفقیت پلیس در تحقق استانداردهای کیفیت خدمات براساس الگوی سروکوال (مورد مطالعه: شهر قم در سال 1394) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • پلیس شاخص‌سازی منزلت اجتماعی پلیس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 25-43]
 • پلیس بررسی احساس امنیت ساکنان در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه، محله عامری شهر اهواز) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 123-141]
 • پلیس قضایی بررسی نقش ضابطان عام دادگستری بر اطاله دادرسی (علل و راهکارها) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 101-112]
 • پلیس ویژه اطفال و نوجوانان قضازدایی پلیسی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار مطالعه تطبیقی نیوزیلند کانادا و ایران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 45-69]

ت

 • تحریک به جرم رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ مبانی و جلوه ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 35-51]
 • تحریم تاثیر تحولات هسته ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل سوات [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-57]
 • تحقیقات فعالانه رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ مبانی و جلوه ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 35-51]
 • تحلیل پوششی داده ها رتبه بندی دانشکده ها و گروه های دانشگاه علوم انتظامی براساس مدل تحلیل پوششی داده ها [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 47-67]
 • تحـولات هسته ای تاثیر تحولات هسته ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل سوات [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-57]
 • تسهیم اطلاعات تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-118]
 • تفویض اختیار تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-118]
 • تلفن همراه تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر احساس امنیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 27-45]
 • تهدید تاثیر تحولات هسته ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل سوات [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-57]
 • تهران بزرگ چالش‌ها و راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از سرقت از نگاه مدیران پ‍‍لیس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 59-82]
 • تهران بزرگ میزان اثربخشی آموزش دروس تخصصی دورة آموزشی رستة اطلاعات در آموزشگاه‌های علمی- تخصصی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران کرج) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • توانمندی نیازسنجی توانمندی‎های مورد انتظار مدیران اطلاعاتی و امنیتی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 29-44]
 • توانمندسازی تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-118]
 • توزیع اختیارات قضایی باز توزیع اختیارات نهادهای کشف و تحقیقِ جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 103-133]

ج

 • جبران جلوه‌های عدالت ترمیمی در نهادهای موجب سقوط کیفر در قانون مجازات اسلامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 71-93]
 • جرم سنجش کیفیت زندگی سارقان حرفه‌ای (مورد مطالعه: زندان های تهران بزرگ) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 1-23]
 • جرم تأثیر رسانه‌های جمعی در وقوع و گسترش نزاع‌های فردی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 53-79]
 • جرم مشهود پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 83-102]
 • جنگ و گریز مقایسه سبک‎های حل مسئله و ویژگی‎های شخصیتی نزاع گران دسته جمعی مراجعه کننده به مراجع انتظامی با افراد عادی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 113-127]
 • جوانان تأثیر رسانه‌های جمعی در وقوع و گسترش نزاع‌های فردی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 53-79]
 • جوانان تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر تمایل به مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان استان کردستان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 81-102]

چ

 • چالشها چالش‌ها و راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از سرقت از نگاه مدیران پ‍‍لیس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 59-82]
 • چالشها میزان اثربخشی آموزش دروس تخصصی دورة آموزشی رستة اطلاعات در آموزشگاه‌های علمی- تخصصی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران کرج) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]

خ

 • خانواده تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر تمایل به مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان استان کردستان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 81-102]
 • خط‌مشی تبیین راهکارهای نظارت انتظامی بر جامعه در سیره امام علی(ع) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 69-100]
 • خودحفاظتی عوامل مؤثر بر خودحفاظتی و پیشگیری از شکست‌های حفاظتی از دیدگاه فرماندهان ارشد نیروی انتظامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 95-121]

د

 • دام‌گستری رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ مبانی و جلوه ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 35-51]
 • دانش اکتشافی بررسی هم‌راستایی دانش و مهارت پلیس در زمینه پیشگیری از جرم [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 15-27]
 • دانش حرفه‌ای بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 135-166]
 • دانشکده فرماندهی و ستاد بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 135-166]
 • دانشگاه رتبه بندی دانشکده ها و گروه های دانشگاه علوم انتظامی براساس مدل تحلیل پوششی داده ها [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 47-67]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 135-166]
 • دستگیری پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 83-102]
 • دولت الکترونیک بهبود مدل ارزیابی بلوغ مبتنی بر شاخص‌های عوامل اساسی موفقیت برای الگویِ مدیریت دانش مشتری الکترونیکی در دولت الکترونیک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 167-194]

ر

 • راهکارها چالش‌ها و راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از سرقت از نگاه مدیران پ‍‍لیس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 59-82]
 • راهکارها میزان اثربخشی آموزش دروس تخصصی دورة آموزشی رستة اطلاعات در آموزشگاه‌های علمی- تخصصی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران کرج) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • رسانه‌های جمعی تأثیر رسانه‌های جمعی در وقوع و گسترش نزاع‌های فردی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 53-79]
 • رضایت‌مندی سنجش موفقیت پلیس در تحقق استانداردهای کیفیت خدمات براساس الگوی سروکوال (مورد مطالعه: شهر قم در سال 1394) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • رفتار بررسی هم‌راستایی دانش و مهارت پلیس در زمینه پیشگیری از جرم [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 15-27]
 • روش دلفی شاخص‌سازی منزلت اجتماعی پلیس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 25-43]

س

 • سیاست جنایی اجرایی قضازدایی پلیسی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار مطالعه تطبیقی نیوزیلند کانادا و ایران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 45-69]
 • سیاست جنایی ایران پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 83-102]
 • سبک حل مسئله مقایسه سبک‎های حل مسئله و ویژگی‎های شخصیتی نزاع گران دسته جمعی مراجعه کننده به مراجع انتظامی با افراد عادی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 113-127]
 • سبک مدیریت تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-118]
 • سرقت چالش‌ها و راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از سرقت از نگاه مدیران پ‍‍لیس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 59-82]
 • سرقت میزان اثربخشی آموزش دروس تخصصی دورة آموزشی رستة اطلاعات در آموزشگاه‌های علمی- تخصصی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران کرج) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • سیره تبیین راهکارهای نظارت انتظامی بر جامعه در سیره امام علی(ع) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 69-100]

ش

 • شاخص‌سازی شاخص‌سازی منزلت اجتماعی پلیس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 25-43]
 • شبکه اجتماعی شبکه‌های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1-33]
 • شبکه‌های اجتماعی تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر احساس امنیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 27-45]
 • شبکه‌های اجتماعی مذهبی شبکه‌های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1-33]
 • شخصیت‌پردازی تأثیر رسانه‌های جمعی در وقوع و گسترش نزاع‌های فردی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 53-79]
 • شکست حفاظتی عوامل مؤثر بر خودحفاظتی و پیشگیری از شکست‌های حفاظتی از دیدگاه فرماندهان ارشد نیروی انتظامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 95-121]

ض

 • ضابط بررسی نقش ضابطان عام دادگستری بر اطاله دادرسی (علل و راهکارها) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 101-112]

ع

 • عدالت ترمیمی جلوه‌های عدالت ترمیمی در نهادهای موجب سقوط کیفر در قانون مجازات اسلامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 71-93]
 • عملیات نفوذ رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ مبانی و جلوه ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 35-51]
 • عملکرد مدیریتی بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 135-166]
 • عوامل اساسی موفقیت بهبود مدل ارزیابی بلوغ مبتنی بر شاخص‌های عوامل اساسی موفقیت برای الگویِ مدیریت دانش مشتری الکترونیکی در دولت الکترونیک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 167-194]

ف

 • فرصت تاثیر تحولات هسته ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل سوات [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 45-57]
 • فرماندهان ارشد عوامل مؤثر بر خودحفاظتی و پیشگیری از شکست‌های حفاظتی از دیدگاه فرماندهان ارشد نیروی انتظامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 95-121]
 • فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1-33]
 • فعال ساز رفتاری مقایسه سبک‎های حل مسئله و ویژگی‎های شخصیتی نزاع گران دسته جمعی مراجعه کننده به مراجع انتظامی با افراد عادی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 113-127]

ق

 • قاضی ناظر تحقیقات باز توزیع اختیارات نهادهای کشف و تحقیقِ جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 103-133]
 • قانون مجازات اسلامی جلوه‌های عدالت ترمیمی در نهادهای موجب سقوط کیفر در قانون مجازات اسلامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 71-93]
 • قضازدایی قضازدایی پلیسی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار مطالعه تطبیقی نیوزیلند کانادا و ایران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 45-69]

ک

 • کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 1-33]
 • کردستان تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر تمایل به مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان استان کردستان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 81-102]
 • کیفیت خدمات سنجش موفقیت پلیس در تحقق استانداردهای کیفیت خدمات براساس الگوی سروکوال (مورد مطالعه: شهر قم در سال 1394) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 1-26]
 • کیفیت زندگی سنجش کیفیت زندگی سارقان حرفه‌ای (مورد مطالعه: زندان های تهران بزرگ) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 1-23]
 • کیفرزدایی جلوه‌های عدالت ترمیمی در نهادهای موجب سقوط کیفر در قانون مجازات اسلامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 71-93]

گ

 • گذشت جلوه‌های عدالت ترمیمی در نهادهای موجب سقوط کیفر در قانون مجازات اسلامی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 71-93]
 • گروه علمی رتبه بندی دانشکده ها و گروه های دانشگاه علوم انتظامی براساس مدل تحلیل پوششی داده ها [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 47-67]

م

 • محله بررسی احساس امنیت ساکنان در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه، محله عامری شهر اهواز) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 123-141]
 • مدیران اطلاعاتی نیازسنجی توانمندی‎های مورد انتظار مدیران اطلاعاتی و امنیتی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 29-44]
 • مدیران پلیس بررسی هم‌راستایی دانش و مهارت پلیس در زمینه پیشگیری از جرم [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 15-27]
 • مدیران ناجا تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 103-118]
 • مدیریت دانش مشتری الکترونیکی بهبود مدل ارزیابی بلوغ مبتنی بر شاخص‌های عوامل اساسی موفقیت برای الگویِ مدیریت دانش مشتری الکترونیکی در دولت الکترونیک [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 167-194]
 • مدل جمعی رتبه بندی دانشکده ها و گروه های دانشگاه علوم انتظامی براساس مدل تحلیل پوششی داده ها [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 47-67]
 • مشروبات الکلی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر تمایل به مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان استان کردستان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 81-102]
 • منزلت اجتماعی شاخص‌سازی منزلت اجتماعی پلیس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 25-43]
 • مهارت بررسی هم‌راستایی دانش و مهارت پلیس در زمینه پیشگیری از جرم [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 15-27]
 • مهارت ادراکی بررسی رابطه مهارت های مدیریتی با افزایش بهره وری منابع انسانی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 142-161]
 • مهارت انسانی بررسی رابطه مهارت های مدیریتی با افزایش بهره وری منابع انسانی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 142-161]
 • مهارت حرفه‌ای بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 135-166]
 • مهارت فنی بررسی رابطه مهارت های مدیریتی با افزایش بهره وری منابع انسانی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 142-161]
 • مهارت های مدیریتی بررسی رابطه مهارت های مدیریتی با افزایش بهره وری منابع انسانی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 142-161]

ن

 • نیازسنجی نیازسنجی توانمندی‎های مورد انتظار مدیران اطلاعاتی و امنیتی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 29-44]
 • ناهنجاری تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر تمایل به مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان استان کردستان [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 81-102]
 • نزاع دسته جمعی مقایسه سبک‎های حل مسئله و ویژگی‎های شخصیتی نزاع گران دسته جمعی مراجعه کننده به مراجع انتظامی با افراد عادی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 113-127]
 • نزاع فردی تأثیر رسانه‌های جمعی در وقوع و گسترش نزاع‌های فردی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 53-79]
 • نظارت تبیین راهکارهای نظارت انتظامی بر جامعه در سیره امام علی(ع) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 69-100]
 • نظارت بررسی نقش ضابطان عام دادگستری بر اطاله دادرسی (علل و راهکارها) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 101-112]
 • نگهبان محله چالش‌ها و راهکارهای نگهبان محله در پیشگیری از سرقت از نگاه مدیران پ‍‍لیس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 59-82]
 • نگهبان محله میزان اثربخشی آموزش دروس تخصصی دورة آموزشی رستة اطلاعات در آموزشگاه‌های علمی- تخصصی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران کرج) [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • نهاد تحقیق جرم باز توزیع اختیارات نهادهای کشف و تحقیقِ جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 103-133]
 • نهاد کشف جرم باز توزیع اختیارات نهادهای کشف و تحقیقِ جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 103-133]
 • نوجوانان قضازدایی پلیسی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار مطالعه تطبیقی نیوزیلند کانادا و ایران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 45-69]

و

 • وزن های مشترک رتبه بندی دانشکده ها و گروه های دانشگاه علوم انتظامی براساس مدل تحلیل پوششی داده ها [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 47-67]