نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرام سازی تأثیر عملیات روانی در آرام سازی فضای میدانهای ورزشی (مورد مطالعه:استادیوم یادگار حضرت امام(ره)تبریز) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • آشوب شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش آشوب های اجتماعی (مورد مطالعه آشوب قزوین) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 119-142]
 • آشوبگران شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش آشوب های اجتماعی (مورد مطالعه آشوب قزوین) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 119-142]
 • آگاهی تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • آموزش تاثیر آموزش حقوق شهروندی بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 139-156]
 • آینده‌پژوهی تحلیلی بر جایگاه آینده‌پژوهی در تولید دانش انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 17-40]
 • آیین فصل حل‌و‌فصل غیررسمیِ اختلاف‌های مجرمانه بدون مداخله پلیس [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 83-100]

ا

 • ابعاد کلان فرهنگی بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • ابعاد و مؤلفه‌ها ماهیت‌شناسی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 65-87]
 • اثربخشی اثربخشی شیوه‎های برخورد پلیس فاتب با هنجارشکنان اخلاقی1391 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 73-89]
 • احساس امنیت احساس امنیت شهروندان در پارک های شهری اصفهان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]
 • احساس امنیت بررسی امنیت محیطی در مناطق شهری قم [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 37-52]
 • احساس امنیت رابطه نگرش نسبت به عملکرد پلیس و بی نظمی اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 53-68]
 • احساس امنیت اجتماعی تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • استان کرمان بررسی عوامل مؤثر بر جرم نزاع در شهرستانهای استان کرمان در سال 1393 [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 143-164]
 • اسناد بین المللی اصول دادرسی عادلانه ناظر بر تحقیقات پلیس/ضابطان دادگستری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 41-62]
 • اصل رضایت‌مندی مدل امنیت داخلی در توسعه انتظام ملی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 103-126]
 • اعتیاد اثـربخـشی درمان شناختی-رفتاری بـر افزایش امیدواری در افراد معتاد [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • اعتماد بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 41-64]
 • اعتماد عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • اعتماد اجتماعی تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • اعتماد به پلیس ارزیابی کیفیت خدمات مبتنی بر طرح مکنا از بُعد رضایت و اعتماد مردم به پلیس [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • اعتماد عمومی بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 41-64]
 • اعتماد عمومی عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • اعتماد عمومی به پلیس بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 41-64]
 • افراد معتاد اثـربخـشی درمان شناختی-رفتاری بـر افزایش امیدواری در افراد معتاد [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • امیدواری اثـربخـشی درمان شناختی-رفتاری بـر افزایش امیدواری در افراد معتاد [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • امنیت بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • امنیت بررسی ارتباط بین بازدارنده‌های غیررسمی(سرمایه اجتماعی) و شیوع جرائم اجتماعی درکرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 19-23]
 • امنیت بررسی امنیت محیطی در مناطق شهری قم [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 37-52]
 • امنیت اجتماعی بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • امنیت اجتماعی بررسی رابطه بین رسانه‎های نوین(موبایل و اینترنت) و امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 30- 15 سال شهر تبریز) [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 47-61]
 • امنیت اخلاقی اثربخشی شیوه‎های برخورد پلیس فاتب با هنجارشکنان اخلاقی1391 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 73-89]
 • امنیت جانی رابطه نگرش نسبت به عملکرد پلیس و بی نظمی اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 53-68]
 • امنیت داخلی مدل امنیت داخلی در توسعه انتظام ملی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 103-126]
 • امنیت عمومی ماهیت‌شناسی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 65-87]
 • امنیت عمومی تأثیر عزاداری عاشورا بر امنیت عمومی شهرستان زاهدان [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 127-139]
 • امنیت مالی رابطه نگرش نسبت به عملکرد پلیس و بی نظمی اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 53-68]
 • امنیت محیطی بررسی امنیت محیطی در مناطق شهری قم [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 37-52]
 • اینترنت بررسی رابطه بین رسانه‎های نوین(موبایل و اینترنت) و امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 30- 15 سال شهر تبریز) [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 47-61]
 • انتظام ملی مدل امنیت داخلی در توسعه انتظام ملی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 103-126]
 • انسجام اجتماعی تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • انضباط تأثیر ویژگی‎های شخصیتی بر انضباط‎پذیری دانشجویان در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 63-71]
 • انعطاف تأثیر ویژگی‎های شخصیتی بر انضباط‎پذیری دانشجویان در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 63-71]

ب

 • بد حجابی اثربخشی شیوه‎های برخورد پلیس فاتب با هنجارشکنان اخلاقی1391 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 73-89]
 • برونگرایی تأثیر ویژگی‎های شخصیتی بر انضباط‎پذیری دانشجویان در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 63-71]
 • بزهکاری رابطه عزت نفس با پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • بزهکاری بررسی ارتباط بین بازدارنده‌های غیررسمی(سرمایه اجتماعی) و شیوع جرائم اجتماعی درکرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 19-23]
 • بزهکاری نوجوانان تاثیر آموزش حقوق شهروندی بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 139-156]
 • بی نظمی اجتماعی رابطه نگرش نسبت به عملکرد پلیس و بی نظمی اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 53-68]

پ

 • پارک احساس امنیت شهروندان در پارک های شهری اصفهان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]
 • پان بررسی نقش مدیریت بحران در پیشگیری از بحران‌های قومی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • پان‌ترکیسم بررسی نقش مدیریت بحران در پیشگیری از بحران‌های قومی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • پیشگیری رابطه عزت نفس با پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • پیشگیری مدیریت بحران مبتنی بر سامانه‌های تصمیم یار [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 89-112]
 • پیشگیری از جرم ارزیابی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 157-180]
 • پلیس بررسی تطبیقی تقصیر زیان دیده در رفع مسئولیت مدنی پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 147-169]
 • پلیس عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • پلیس تاثیر رفتار شهروندی سازمانی برکیفیت خدمات کلانتری‎ها و پاسگاه های انتظامی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 91-102]
 • پلیس تاثیر تنشِ نقش بر رضایت و تعهد کارکنان ف.ا. شهرستان ارومیه [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • پلیس آگاهی تعیین وضعیت ادراک مردم از سلامت اداری در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 63-82]
 • پلیس جامعه‌محور تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]

ت

 • تبلیغات تأثیر عملیات روانی در آرام سازی فضای میدانهای ورزشی (مورد مطالعه:استادیوم یادگار حضرت امام(ره)تبریز) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • تجزیه طلبی بررسی نقش مدیریت بحران در پیشگیری از بحران‌های قومی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • تحقیقات پلیسی اصول دادرسی عادلانه ناظر بر تحقیقات پلیس/ضابطان دادگستری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 41-62]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 157-180]
 • تعهد سازمانی تاثیر تنشِ نقش بر رضایت و تعهد کارکنان ف.ا. شهرستان ارومیه [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • تقصیر بررسی تطبیقی تقصیر زیان دیده در رفع مسئولیت مدنی پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 147-169]
 • تکنیک دیمتل ارزیابی کیفیت خدمات انتظامی کلانتریهای استان تهران [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • تنشِ نقش تاثیر تنشِ نقش بر رضایت و تعهد کارکنان ف.ا. شهرستان ارومیه [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • تهدید نرم ماهیت‌شناسی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 65-87]
 • تهران عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • توسعه انتظام ملی مدل امنیت داخلی در توسعه انتظام ملی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 103-126]
 • تولید دانش انتظامی تحلیلی بر جایگاه آینده‌پژوهی در تولید دانش انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 17-40]

ج

 • جدایی‌گرایی بررسی نقش مدیریت بحران در پیشگیری از بحران‌های قومی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • جرم ارزیابی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 157-180]
 • جرم بررسی ارتباط بین بازدارنده‌های غیررسمی(سرمایه اجتماعی) و شیوع جرائم اجتماعی درکرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 19-23]
 • جرم بررسی عوامل مؤثر بر جرم نزاع در شهرستانهای استان کرمان در سال 1393 [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 143-164]
 • جوانان اثربخشی شیوه‎های برخورد پلیس فاتب با هنجارشکنان اخلاقی1391 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 73-89]

ح

 • حقوق شهروندی تاثیر آموزش حقوق شهروندی بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 139-156]
 • حکومت قانون اصول دادرسی عادلانه ناظر بر تحقیقات پلیس/ضابطان دادگستری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 41-62]

خ

 • خدمات انتظامی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی برکیفیت خدمات کلانتری‎ها و پاسگاه های انتظامی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 91-102]

د

 • دادرسی عادلانه اصول دادرسی عادلانه ناظر بر تحقیقات پلیس/ضابطان دادگستری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 41-62]
 • دادگری ترمیمی حل‌و‌فصل غیررسمیِ اختلاف‌های مجرمانه بدون مداخله پلیس [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 83-100]
 • دادگری جنایی رسمی حل‌و‌فصل غیررسمیِ اختلاف‌های مجرمانه بدون مداخله پلیس [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 83-100]
 • دانشجوی پلیس تأثیر ویژگی‎های شخصیتی بر انضباط‎پذیری دانشجویان در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 63-71]
 • دختران دانش آموز رابطه نگرش نسبت به عملکرد پلیس و بی نظمی اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 53-68]
 • درمان شناختی رفتاری اثـربخـشی درمان شناختی-رفتاری بـر افزایش امیدواری در افراد معتاد [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • دوری گزینی از آسیب های اجتماعی تاثیر آموزش حقوق شهروندی بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 139-156]

ر

 • راهکارهای مقابله و پیشگیری ماهیت‌شناسی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 65-87]
 • رسانه‎های نوین بررسی رابطه بین رسانه‎های نوین(موبایل و اینترنت) و امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 30- 15 سال شهر تبریز) [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 47-61]
 • رضایت شغلی تاثیر تنشِ نقش بر رضایت و تعهد کارکنان ف.ا. شهرستان ارومیه [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • رفتار سازمانی تاثیر تنشِ نقش بر رضایت و تعهد کارکنان ف.ا. شهرستان ارومیه [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 87-102]
 • رفتار­شهروندی­ سازمانی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی برکیفیت خدمات کلانتری‎ها و پاسگاه های انتظامی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 91-102]
 • رویکرد انتظامی ماهیت‌شناسی تهدید نرم با رویکرد انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 65-87]

ز

 • زیان دید بررسی تطبیقی تقصیر زیان دیده در رفع مسئولیت مدنی پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 147-169]
 • زاهدان تأثیر عزاداری عاشورا بر امنیت عمومی شهرستان زاهدان [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 127-139]

س

 • سامانه‌های تصمیم‌یار مدیریت بحران مبتنی بر سامانه‌های تصمیم یار [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 89-112]
 • سرمایه اجتماعی بررسی ارتباط بین بازدارنده‌های غیررسمی(سرمایه اجتماعی) و شیوع جرائم اجتماعی درکرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 19-23]
 • سیستان و بلوچستان عوامل موثر بر قاچاق فرآورده های سوختی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 103-118]
 • سلامت اداری تعیین وضعیت ادراک مردم از سلامت اداری در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 63-82]

ش

 • شایعه تأثیر عملیات روانی در آرام سازی فضای میدانهای ورزشی (مورد مطالعه:استادیوم یادگار حضرت امام(ره)تبریز) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • شخصیت تأثیر ویژگی‎های شخصیتی بر انضباط‎پذیری دانشجویان در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 63-71]
 • شهر اصفهان احساس امنیت شهروندان در پارک های شهری اصفهان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]
 • شهرتبریز بررسی رابطه بین رسانه‎های نوین(موبایل و اینترنت) و امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 30- 15 سال شهر تبریز) [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 47-61]
 • شهروندان احساس امنیت شهروندان در پارک های شهری اصفهان [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]
 • شهروندان بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون‌گریزی شهروندان استان اردبیل [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 171-194]

ض

ط

 • طرد اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون‌گریزی شهروندان استان اردبیل [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 171-194]

ع

 • عاشورا تأثیر عزاداری عاشورا بر امنیت عمومی شهرستان زاهدان [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 127-139]
 • عزاداری تأثیر عزاداری عاشورا بر امنیت عمومی شهرستان زاهدان [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 127-139]
 • عزت نفس رابطه عزت نفس با پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • عزت نفس اجتماعی رابطه عزت نفس با پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • عزت نفس تحصیلی رابطه عزت نفس با پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • عزت نفس خانوادگی رابطه عزت نفس با پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • عملیات روانی تأثیر عملیات روانی در آرام سازی فضای میدانهای ورزشی (مورد مطالعه:استادیوم یادگار حضرت امام(ره)تبریز) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • عملکرد پلیس رابطه نگرش نسبت به عملکرد پلیس و بی نظمی اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 53-68]
 • عملکرد ناجا شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش آشوب های اجتماعی (مورد مطالعه آشوب قزوین) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 119-142]
 • عوامل رفتاری عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 1-17]
 • عوامل نگرشی اعتماد به پلیس بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 41-64]

ف

 • فراتحلیل رویکردی چند عاملی به قانون گریزی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • فراورده های سوختی عوامل موثر بر قاچاق فرآورده های سوختی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 103-118]
 • فریب تأثیر عملیات روانی در آرام سازی فضای میدانهای ورزشی (مورد مطالعه:استادیوم یادگار حضرت امام(ره)تبریز) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • فردگرایی بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون‌گریزی شهروندان استان اردبیل [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 171-194]
 • فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تعیین وضعیت ادراک مردم از سلامت اداری در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 63-82]
 • فرهنگ بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • فرهنگ اسلامی بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • فرهنگ سازی بررسی عوامل مؤثر بر جرم نزاع در شهرستانهای استان کرمان در سال 1393 [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 143-164]
 • فساد اداری تعیین وضعیت ادراک مردم از سلامت اداری در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 63-82]
 • فضای شهری بررسی امنیت محیطی در مناطق شهری قم [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 37-52]

ق

 • قاچاق عوامل موثر بر قاچاق فرآورده های سوختی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 103-118]
 • قانون رویکردی چند عاملی به قانون گریزی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • قانون پذیری تاثیر آموزش حقوق شهروندی بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 139-156]
 • قانون‌پذیری رویکردی چند عاملی به قانون گریزی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • قانون‌گریزی رویکردی چند عاملی به قانون گریزی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • قانون‌گریزی بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون‌گریزی شهروندان استان اردبیل [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 171-194]
 • قزوین شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش آشوب های اجتماعی (مورد مطالعه آشوب قزوین) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 119-142]
 • قوم‌مداری یا قوم‌گرایی بررسی نقش مدیریت بحران در پیشگیری از بحران‌های قومی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]

ک

 • کارایی نسبی ارزیابی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 157-180]
 • کرمانشاه     بررسی ارتباط بین بازدارنده‌های غیررسمی(سرمایه اجتماعی) و شیوع جرائم اجتماعی درکرمانشاه [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 19-23]
 • کیفیت خدمات ارزیابی کیفیت خدمات انتظامی کلانتریهای استان تهران [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • کیفیت خدمات تاثیر رفتار شهروندی سازمانی برکیفیت خدمات کلانتری‎ها و پاسگاه های انتظامی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 91-102]
 • کیفیت خدمات ارزیابی کیفیت خدمات مبتنی بر طرح مکنا از بُعد رضایت و اعتماد مردم به پلیس [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • کلانتری تاثیر رفتار شهروندی سازمانی برکیفیت خدمات کلانتری‎ها و پاسگاه های انتظامی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 91-102]
 • کلانتری‌ ارزیابی کیفیت خدمات انتظامی کلانتریهای استان تهران [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]

م

 • میانجی‌گری حل‌و‌فصل غیررسمیِ اختلاف‌های مجرمانه بدون مداخله پلیس [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 83-100]
 • محرومیت نسبی شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش آشوب های اجتماعی (مورد مطالعه آشوب قزوین) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 119-142]
 • میدانهای ورزشی تأثیر عملیات روانی در آرام سازی فضای میدانهای ورزشی (مورد مطالعه:استادیوم یادگار حضرت امام(ره)تبریز) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • مدیریت بحران مدیریت بحران مبتنی بر سامانه‌های تصمیم یار [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 89-112]
 • مدل مدل امنیت داخلی در توسعه انتظام ملی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 103-126]
 • مدل سروکوآل ارزیابی کیفیت خدمات انتظامی کلانتریهای استان تهران [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • مدل سروکوال ارزیابی کیفیت خدمات مبتنی بر طرح مکنا از بُعد رضایت و اعتماد مردم به پلیس [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • مرزبانان عوامل موثر بر قاچاق فرآورده های سوختی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 103-118]
 • مسئولان محلی شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش آشوب های اجتماعی (مورد مطالعه آشوب قزوین) [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 119-142]
 • مسئولیت بررسی تطبیقی تقصیر زیان دیده در رفع مسئولیت مدنی پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 147-169]
 • مسئولیت مدنی بررسی تطبیقی تقصیر زیان دیده در رفع مسئولیت مدنی پلیس [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 147-169]
 • مشارکت اجتماعی تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • مصادیق فساد تعیین وضعیت ادراک مردم از سلامت اداری در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 63-82]
 • مقابله اثربخشی شیوه‎های برخورد پلیس فاتب با هنجارشکنان اخلاقی1391 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 73-89]
 • منزلت اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون‌گریزی شهروندان استان اردبیل [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 171-194]
 • موبایل بررسی رابطه بین رسانه‎های نوین(موبایل و اینترنت) و امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 30- 15 سال شهر تبریز) [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 47-61]

ن

 • ناامنی محیطی بررسی امنیت محیطی در مناطق شهری قم [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 37-52]
 • نزاع و درگیری بررسی عوامل مؤثر بر جرم نزاع در شهرستانهای استان کرمان در سال 1393 [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 143-164]
 • نشریات علمی ناجا تحلیلی بر جایگاه آینده‌پژوهی در تولید دانش انتظامی [دوره 17، شماره 4، 1394، صفحه 17-40]

و

 • وزن‌های مشترک ارزیابی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 157-180]
 • وضعیت جغرافیایی عوامل موثر بر قاچاق فرآورده های سوختی [دوره 17، شماره 3، 1394، صفحه 103-118]

ه

 • هنجار شکنی اخلاقی اثربخشی شیوه‎های برخورد پلیس فاتب با هنجارشکنان اخلاقی1391 [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 73-89]