نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش بررسی عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 97-110]

ا

 • اثربخشی پیشگیری کیفری از کلاهبرداری اینترنتی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • اثربخشی بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی کارکنان وظیفه ناجا [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 19-33]
 • احساس امنیت اجتماعی ارایه مدلی برای تبیین رابطه میان عوامل جامعه شناختی و روانشناختی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-49]
 • ادراک بررسی ارتباط ادراک فرد از غنی بودن شغل و فشارهای روحی و جسمی ناشی از استرس در خدمات انتظامی سازمان‌های دولتی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • ارتباط با مشتری بررسی ارتباط ادراک فرد از غنی بودن شغل و فشارهای روحی و جسمی ناشی از استرس در خدمات انتظامی سازمان‌های دولتی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • ارزشیابی بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی کارکنان وظیفه ناجا [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 19-33]
 • ازدواج اجباری بررسی عوامل فردی مؤثر بر مفقودیت اشخاص (مطالعه موردی کلانشهر اهواز) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • استان چهارمحال و بختیاری ارایه مدلی برای تبیین رابطه میان عوامل جامعه شناختی و روانشناختی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-49]
 • استان مازندران تبیین جامعه شناختی تأثیر گردشگری بر میزان جرم در استان مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 81-102]
 • استراتژی تدوین راهبرد تحقیق و توسعه در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 65-80]
 • اطلاق یا تقیید اطلاق یا تقیید حریم خصوصی و الزامات تحدید یا نقض آن [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 83-104]
 • اعتماد بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در کارکنان کلانتری‎های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 79-95]
 • اعتماد بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی به پلیس و مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت عمومی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 45-60]
 • اعتماد به پلیس بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به پلیس(مورد مطالعه: شهرستان کاشان) [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • اقتصاد بررسی عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 97-110]
 • امنیت بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به پلیس(مورد مطالعه: شهرستان کاشان) [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • امنیت نظارت مستمر پلیس و کاهش وقوع جرائم در فضاهای شهری و منطقه‎ای(مورد مطالعه:استان چهار محال و بختیاری) [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]
 • امنیت اقتصادی پاسخ نامناسب سیاست کیفری در قبال مفاسد اقتصادی، چالشی فراروی پلیس [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 34-50]
 • امنیت عمومی بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی به پلیس و مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت عمومی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 45-60]
 • انحراف بررسی عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 97-110]
 • اهواز بررسی عوامل فردی مؤثر بر مفقودیت اشخاص (مطالعه موردی کلانشهر اهواز) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • اورژانس اجتماعی نقش و جایگاه پلیس اطفال در مواجهه با کودک‎آزاری از منظر کارشناسان پلیس و سازمان بهزیستی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 44-61]

ب

 • بی سازمانی اجتماعی تبیین جامعه شناختی تأثیر گردشگری بر میزان جرم در استان مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 81-102]

پ

 • پدیده بررسی عوامل فردی مؤثر بر مفقودیت اشخاص (مطالعه موردی کلانشهر اهواز) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • پذیرش ارائه الگوی مناسب فرآیند پذیرش زندانیان جدیدالورود در زندان‎های ایران و مقایسه تطبیقی آن با چهار کشور استرالیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 101-113]
 • پیشگیری مبانی فقهی نظارت بر مجرمان خطرناک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 22-41]
 • پیشگیری از جرایم پاسخ نامناسب سیاست کیفری در قبال مفاسد اقتصادی، چالشی فراروی پلیس [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 34-50]
 • پیشگیری کیفری پیشگیری کیفری از کلاهبرداری اینترنتی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • پیشگیری وضعی از جرم ارایه مدلی برای تبیین رابطه میان عوامل جامعه شناختی و روانشناختی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-49]
 • پلیس بررسی نقش میانجی رابطه رهبر و پیرو بر رابطه بین رفتار شهروندی و عدالت سازمانی (مورد مطالعه: ستادهای تخصصی ناجا) [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 18-44]
 • پلیس بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی به پلیس و مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت عمومی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 45-60]
 • پلیس نظارت مستمر پلیس و کاهش وقوع جرائم در فضاهای شهری و منطقه‎ای(مورد مطالعه:استان چهار محال و بختیاری) [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]
 • پلیس رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پلیس مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 121-130]
 • پلیس اطفال نقش و جایگاه پلیس اطفال در مواجهه با کودک‎آزاری از منظر کارشناسان پلیس و سازمان بهزیستی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 44-61]

ت

 • تبانی بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 51-81]
 • تحقیق و توسعه تدوین راهبرد تحقیق و توسعه در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 65-80]
 • تیراندازی سهوی بررسی عوامل مؤثر بر تیراندازی سهوی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 51-64]
 • تشخیص ارائه الگوی مناسب فرآیند پذیرش زندانیان جدیدالورود در زندان‎های ایران و مقایسه تطبیقی آن با چهار کشور استرالیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 101-113]
 • تعالی معنوی رتبه‎بندی عوامل موثر بر تعالی معنوی کارکنان پلیس [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 61-74]
 • تعهد عاطفی بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در کارکنان کلانتری‎های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 79-95]
 • تعهد مستمر بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در کارکنان کلانتری‎های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 79-95]
 • تعهد هنجاری بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در کارکنان کلانتری‎های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 79-95]
 • تغییرات اجتماعی و اقتصادی بررسی اثرات تغییرات اجتماعی و اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 111-127]
 • تکنیک‌های اصلی و فرعی پیشگیری کیفری از کلاهبرداری اینترنتی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • تمرد بررسی جرم تمرد در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا و انگلیس [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-155]
 • تهدید تدوین راهبرد تحقیق و توسعه در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 65-80]

ج

 • جامعه مبانی فقهی نظارت بر مجرمان خطرناک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 22-41]
 • جامعه محوری بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به پلیس(مورد مطالعه: شهرستان کاشان) [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • جرم بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 51-81]
 • جرم بررسی عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 97-110]
 • جرم نظارت مستمر پلیس و کاهش وقوع جرائم در فضاهای شهری و منطقه‎ای(مورد مطالعه:استان چهار محال و بختیاری) [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]
 • جرم تبیین جامعه شناختی تأثیر گردشگری بر میزان جرم در استان مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 81-102]
 • جغرافیا بررسی عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 97-110]

ح

 • حاکمیت بررسی جرم تمرد در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا و انگلیس [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-155]
 • حریم خصوصی اطلاق یا تقیید حریم خصوصی و الزامات تحدید یا نقض آن [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 83-104]
 • حقوق بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 51-81]
 • حقوق عمومی اطلاق یا تقیید حریم خصوصی و الزامات تحدید یا نقض آن [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 83-104]
 • حمل سلاح بررسی عوامل مؤثر بر تیراندازی سهوی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 51-64]
 • حمله بررسی جرم تمرد در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا و انگلیس [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-155]
 • حوزۀ عمومی جدا از دولت اطلاق یا تقیید حریم خصوصی و الزامات تحدید یا نقض آن [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 83-104]

خ

 • خانواده مبانی فقهی نظارت بر مجرمان خطرناک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 22-41]
 • خدمت سربازی بررسی میزان برخورداری سربازان نیروی انتظامی از عوامل خوشایندساز خدمت سربازی و مقایسه آن با سربازان ارتش و سپاه [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 63-78]
 • خشنودی شغلی رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پلیس مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 121-130]
 • خلاقیت بررسی رابطه بین سبک رهبری و خلاقیت از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 75-87]
 • خوشایندسازی محیط نظامی بررسی میزان برخورداری سربازان نیروی انتظامی از عوامل خوشایندساز خدمت سربازی و مقایسه آن با سربازان ارتش و سپاه [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 63-78]

د

 • دانش آموزان ارایه مدلی برای تبیین رابطه میان عوامل جامعه شناختی و روانشناختی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-49]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین بررسی رابطه بین سبک رهبری و خلاقیت از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 75-87]
 • دلبستگی رابطه دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان درزنان بزهکار زندانی شهر تهران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-181]

ر

 • رابطه رهبر-پیرو بررسی نقش میانجی رابطه رهبر و پیرو بر رابطه بین رفتار شهروندی و عدالت سازمانی (مورد مطالعه: ستادهای تخصصی ناجا) [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 18-44]
 • رضایتمندی از پلیس ارایه مدلی برای تبیین رابطه میان عوامل جامعه شناختی و روانشناختی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-49]
 • رفاه اجتماعی بررسی اثرات تغییرات اجتماعی و اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 111-127]
 • رفتار بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی کارکنان وظیفه ناجا [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 19-33]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی نقش میانجی رابطه رهبر و پیرو بر رابطه بین رفتار شهروندی و عدالت سازمانی (مورد مطالعه: ستادهای تخصصی ناجا) [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 18-44]
 • رهبری معنوی رتبه‎بندی عوامل موثر بر تعالی معنوی کارکنان پلیس [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 61-74]

ز

 • زنان بزهکار رابطه دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان درزنان بزهکار زندانی شهر تهران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-181]
 • زنان سرپرست خانوار بررسی اثرات تغییرات اجتماعی و اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 111-127]
 • زندان ارائه الگوی مناسب فرآیند پذیرش زندانیان جدیدالورود در زندان‎های ایران و مقایسه تطبیقی آن با چهار کشور استرالیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 101-113]
 • زندانی رابطه دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان درزنان بزهکار زندانی شهر تهران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-181]

س

 • سازمان بهزیستی نقش و جایگاه پلیس اطفال در مواجهه با کودک‎آزاری از منظر کارشناسان پلیس و سازمان بهزیستی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 44-61]
 • سازمان های نظامی بررسی رابطه بین سبک رهبری و خلاقیت از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 75-87]
 • سیاست کیفری پاسخ نامناسب سیاست کیفری در قبال مفاسد اقتصادی، چالشی فراروی پلیس [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 34-50]
 • سبک رهبری بررسی رابطه بین سبک رهبری و خلاقیت از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 75-87]
 • سرباز بررسی میزان برخورداری سربازان نیروی انتظامی از عوامل خوشایندساز خدمت سربازی و مقایسه آن با سربازان ارتش و سپاه [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 63-78]
 • سلامت روان رابطه دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان درزنان بزهکار زندانی شهر تهران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-181]

ش

 • شهروند بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به پلیس(مورد مطالعه: شهرستان کاشان) [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]

ض

 • ضعف تدوین راهبرد تحقیق و توسعه در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 65-80]

ع

 • عدالت بررسی نقش میانجی رابطه رهبر و پیرو بر رابطه بین رفتار شهروندی و عدالت سازمانی (مورد مطالعه: ستادهای تخصصی ناجا) [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 18-44]
 • عدالت توزیعی رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پلیس مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 121-130]
 • عدالت رویه ای رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پلیس مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 121-130]
 • عدالت سازمانی رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پلیس مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 121-130]
 • عدالت مراوده ای رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پلیس مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 121-130]
 • عوامل اجتماعی-کالبدی بررسی تأثیر عوامل کالبدی -اجتماعی بر احساس ناامنی در فضاهای عمومی شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 103-120]
 • عوامل فردی وسازمانی رتبه‎بندی عوامل موثر بر تعالی معنوی کارکنان پلیس [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 61-74]

غ

 • غنی بودن شغل بررسی ارتباط ادراک فرد از غنی بودن شغل و فشارهای روحی و جسمی ناشی از استرس در خدمات انتظامی سازمان‌های دولتی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]

ف

 • فرصت تدوین راهبرد تحقیق و توسعه در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 65-80]
 • فرهنگ بررسی عوامل بیرونی موثر بر وقوع جرم در استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 97-110]
 • فرهنگ سازمانی رتبه‎بندی عوامل موثر بر تعالی معنوی کارکنان پلیس [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 61-74]
 • فشار روحی وجسمی بررسی ارتباط ادراک فرد از غنی بودن شغل و فشارهای روحی و جسمی ناشی از استرس در خدمات انتظامی سازمان‌های دولتی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • فضاهای عمومی بررسی تأثیر عوامل کالبدی -اجتماعی بر احساس ناامنی در فضاهای عمومی شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 103-120]

ق

 • قصد مجرمانه بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 51-81]
 • قوانین کیفری بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 51-81]
 • قوانین و مقررات بررسی عوامل مؤثر بر تیراندازی سهوی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 51-64]
 • قوت تدوین راهبرد تحقیق و توسعه در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 65-80]
 • قومیت بررسی عوامل فردی مؤثر بر مفقودیت اشخاص (مطالعه موردی کلانشهر اهواز) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]

ک

 • کار بررسی اثرات تغییرات اجتماعی و اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 111-127]
 • کرمانشاه بررسی تأثیر عوامل کالبدی -اجتماعی بر احساس ناامنی در فضاهای عمومی شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 103-120]
 • کلاه‌برداری اینترنتی پیشگیری کیفری از کلاهبرداری اینترنتی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 1-16]
 • کنترل مبانی فقهی نظارت بر مجرمان خطرناک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 22-41]
 • کودک آزاری نقش و جایگاه پلیس اطفال در مواجهه با کودک‎آزاری از منظر کارشناسان پلیس و سازمان بهزیستی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 44-61]

گ

 • گردشگری تبیین جامعه شناختی تأثیر گردشگری بر میزان جرم در استان مازندران [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 81-102]

م

 • ماموران انتظامی بررسی عوامل مؤثر بر تیراندازی سهوی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 51-64]
 • مجرمان خطرناک مبانی فقهی نظارت بر مجرمان خطرناک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 22-41]
 • محرومیت نسبی بررسی عوامل فردی مؤثر بر مفقودیت اشخاص (مطالعه موردی کلانشهر اهواز) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • مدیریت استرس بررسی ارتباط ادراک فرد از غنی بودن شغل و فشارهای روحی و جسمی ناشی از استرس در خدمات انتظامی سازمان‌های دولتی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 105-126]
 • مدل کرک پاتریک بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی کارکنان وظیفه ناجا [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 19-33]
 • مشارکت ارایه مدلی برای تبیین رابطه میان عوامل جامعه شناختی و روانشناختی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 23-49]
 • مشارکت بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در کارکنان کلانتری‎های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 79-95]
 • مشارکت عمومی بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی به پلیس و مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت عمومی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 45-60]
 • معنویت رتبه‎بندی عوامل موثر بر تعالی معنوی کارکنان پلیس [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 61-74]
 • مفاسد اقتصادی پاسخ نامناسب سیاست کیفری در قبال مفاسد اقتصادی، چالشی فراروی پلیس [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 34-50]
 • مفقودیت بررسی عوامل فردی مؤثر بر مفقودیت اشخاص (مطالعه موردی کلانشهر اهواز) [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • مقایسه تطبیقی ارائه الگوی مناسب فرآیند پذیرش زندانیان جدیدالورود در زندان‎های ایران و مقایسه تطبیقی آن با چهار کشور استرالیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 101-113]
 • مقاومت بررسی جرم تمرد در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا و انگلیس [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 127-155]
 • مقبولیت پلیس بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی به پلیس و مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت عمومی [دوره 16، شماره 3، 1393، صفحه 45-60]
 • منزلت اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به پلیس(مورد مطالعه: شهرستان کاشان) [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]

ن

 • ناامنی بررسی تأثیر عوامل کالبدی -اجتماعی بر احساس ناامنی در فضاهای عمومی شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 103-120]
 • نیروهای مسلح بررسی میزان برخورداری سربازان نیروی انتظامی از عوامل خوشایندساز خدمت سربازی و مقایسه آن با سربازان ارتش و سپاه [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 63-78]
 • نظارت مبانی فقهی نظارت بر مجرمان خطرناک [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 22-41]
 • نظارت مستمر نظارت مستمر پلیس و کاهش وقوع جرائم در فضاهای شهری و منطقه‎ای(مورد مطالعه:استان چهار محال و بختیاری) [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]
 • نظم و امنیت بررسی عوامل مؤثر بر تیراندازی سهوی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 51-64]
 • نوع جرم نظارت مستمر پلیس و کاهش وقوع جرائم در فضاهای شهری و منطقه‎ای(مورد مطالعه:استان چهار محال و بختیاری) [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]

و

 • واکنش بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی کارکنان وظیفه ناجا [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 19-33]
 • ویژگی‌های شخصیتی رابطه دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان درزنان بزهکار زندانی شهر تهران [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 157-181]
 • وظایف پلیس پاسخ نامناسب سیاست کیفری در قبال مفاسد اقتصادی، چالشی فراروی پلیس [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 34-50]

ی

 • یادگیری بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های حفاظتی کارکنان وظیفه ناجا [دوره 16، شماره 4، 1393، صفحه 19-33]