نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اتهام تفهیم اتهام در مقررات کیفری ایران [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 168-179]
 • اثربخشی شاخص های بهره وری در دانشگاه علوم انتظامی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 184-201]
 • احساس امنیت پلیس جامعه محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 131-147]
 • ایران مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]
 • ارتباط بررسی نحوه نگرش رسانه ها به اعتیاد [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 29-57]
 • ارزشیابی برنامه درسی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • استخدام مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]
 • اسناد بین المللی تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]
 • اصل برائت تفهیم اتهام در مقررات کیفری ایران [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 168-179]
 • اعتیاد بررسی نحوه نگرش رسانه ها به اعتیاد [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 29-57]
 • اعتماد اجتماعی بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت) [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 26-39]
 • اقدامات رفاهی مقالات علمی: عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتقای تعهد سازمانی کارکنان کلانتری های تهران بزرگ [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 1-25]
 • اکراه دام گستری در کشف جرم [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 148-167]
 • امنیت مهاجران و سرقت های مسلحانه [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 9-28]
 • امنیت (security / (امنیت ملی (security Nation / (امنیت بین المللی (security National /(امنیت جهانی (security Global بررسی تحولات مفهومی امنیت در محیط امنیتی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 7-30]
 • امنیت اجتماعی نقش و کارکرد نهاد خانواده در تأمین امنیت اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 63-86]
 • امنیت اجتماعی شده نقش و کارکرد نهاد خانواده در تأمین امنیت اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 63-86]
 • امنیت عمومی بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت) [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 26-39]
 • انحراف تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]
 • انقلاب (Revolution /(کمیته (Committee / (انقلاب اسلامی (Revolution Islamic / (امنیت .(Internal Security) داخلی امنیت)/ Security) کمیته انقلاب اسلامی تجربه ای در سپهر پلیس جامعه گرا و مردمی (1357-1362تهران) [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 112-130]
 • اهداف برنامة درسی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • اهلیت کیفری تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]

ب

 • برنامه درسی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • برنامه ریزی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • برنامه ریزی آموزشی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • برنامه ریزی درسی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • برنامه ریزی فناوری جایگاه پیش بینی فناوری در تصمیم گیری های راهبردی سازمان های فناوری محور با تأکید بر سازمان پلیس [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 102-119]
 • بزه تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]

پ

 • پاکستان مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]
 • پیش بینی فناوری جایگاه پیش بینی فناوری در تصمیم گیری های راهبردی سازمان های فناوری محور با تأکید بر سازمان پلیس [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 102-119]
 • پیشگیری جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 120-140]
 • پلیس مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]
 • پلیس جایگاه پیش بینی فناوری در تصمیم گیری های راهبردی سازمان های فناوری محور با تأکید بر سازمان پلیس [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 102-119]
 • پلیس جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 120-140]
 • پلیس جامعه محور پلیس جامعه محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 131-147]
 • پلیس دانش محور به سوی پلیس دانش محور [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 87-107]
 • پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]

ت

ج

 • جذب مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]
 • جرایم سایبری جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 120-140]
 • جرایم سنتی جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 120-140]
 • جغرافیا (Geography رابطه جغرافیا و امنیت با تأکید بر نقش و کار ویژه نیروی انتظامی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 61-84]

ح

خ

 • خانواده نقش و کارکرد نهاد خانواده در تأمین امنیت اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 63-86]

د

 • دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]
 • دام گستری دام گستری در کشف جرم [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 148-167]
 • دانشجویان دختر بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت) [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 26-39]

ر

 • رانندگان حرفه ای و غیرحرفه ای بررسی رابطه بین سلامت روانی و کیفیت خواب رانندگان و میزان تصادفات جاده ای [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 58-66]
 • رسالت سازمان پلیسی عوامل کلیدی موفقیت برای سازمان پلیسی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 108-118]
 • رسانه های گروهی بررسی نحوه نگرش رسانه ها به اعتیاد [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 29-57]
 • رئوس برنامه درسی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]

س

ش

ض

 • ضابطان تفهیم اتهام در مقررات کیفری ایران [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 168-179]

ط

 • طفل تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]

ع

 • عالی آموزش شاخص های بهره وری در دانشگاه علوم انتظامی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 184-201]
 • عوامل کلیدی موفقیت عوامل کلیدی موفقیت برای سازمان پلیسی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 108-118]

ف

ک

 • کارایی پلیس شاخص های بهره وری در دانشگاه علوم انتظامی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 184-201]
 • کارکرد نقش و کارکرد نهاد خانواده در تأمین امنیت اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 63-86]
 • کارکنان (behaviors Personnels /(معیارهای اخلاقی (standards Ethical / (رفتار اخلاقی تدوین معیارهای اخلاقی کارکنان پلیس [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 96-111]
 • کشف جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 120-140]
 • کشف جرم دام گستری در کشف جرم [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 148-167]
 • کشف جرم (Clearance Crime ) حقوق شهروندی در فرآیند کشف جرم [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 85-107]
 • کیفیت زندگی پلیس جامعه محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 131-147]

گ

 • گزینش مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]

م

 • ماهیت کار مقالات علمی: عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتقای تعهد سازمانی کارکنان کلانتری های تهران بزرگ [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 1-25]
 • متهم تفهیم اتهام در مقررات کیفری ایران [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 168-179]
 • محتوا تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • مدیریت تغییر Change Mangement /بهسازی سازمانی Organizational Development / سازمانهای پلیس Police Organizations /نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) مدیریت تغییر و تحول در سازمان ناجا [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 9-60]
 • مدیریت دانش به سوی پلیس دانش محور [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 87-107]
 • مدیریت منابع انسانی پلیس مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]
 • مسئولیت تفهیم اتهام در مقررات کیفری ایران [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 168-179]
 • مسئولیت کیفری تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 142-156]
 • مهاجرت مهاجران و سرقت های مسلحانه [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 9-28]
 • موضوع درسی تغییرات ضروری در برنامه های درسی انتظامی دانش آموختگان در مقایسه با برنامه های درسی دانشجویان مصوب [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 67-101]
 • موقعیت . Extent) وسعت( رابطه جغرافیا و امنیت با تأکید بر نقش و کار ویژه نیروی انتظامی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 61-84]

ن

 • نیروی انسانی دانشگر به سوی پلیس دانش محور [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 87-107]
 • نگرش بررسی نحوه نگرش رسانه ها به اعتیاد [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 29-57]
 • نهادهای اجتماعی نقش و کارکرد نهاد خانواده در تأمین امنیت اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 63-86]

و

ه

 • همسویی اهداف فردی و سازمانی مقالات علمی: عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتقای تعهد سازمانی کارکنان کلانتری های تهران بزرگ [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 1-25]
 • هویت نقش و کارکرد نهاد خانواده در تأمین امنیت اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 63-86]

ی

 • یونان مطالعه تطبیقی جذب و گزینش پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس پاکستان و یونان [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 40-52]