نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • ابعاد کیفیت کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود کیفیت آموزش دانشگاه علوم انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 181-204]
 • اثربخشی طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 48-62]
 • احساس امنیت پلیس در آینه نگرش شهروندان تهرانی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 23-47]
 • اعتماد پلیس در آینه نگرش شهروندان تهرانی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 23-47]
 • اعتماد (Trust بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس (مطالعة موردی شهر تهران) [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 37-62]
 • ایمنی ارزیابی سیستم نگهداری کارکنان ناجا از نظر کارکنان و فرماندهان [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 134-160]
 • امنیت (Security معناشناسى امنیت در مکتوبات سیاسى فقهاى شیعه در عصر مشروطیت [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 178-202]
 • امنیت اجتماعى(security societal feeling بررسى تأثیر پایگاه اجتماعى- اقتصادى و هویت قومى بر احساس امنیت اجتماعى [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 9-36]
 • انعطاف پذیرى Flexibility / خلاقیت شغلى Creativity Vocational / مهارت شغلىVocational تأثیر آموزش های دانشگاه علوم انتظامی بر مهارت آموزشی افسران فارغ التحصیل [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 33-54]

ب

 • بحران ((Crisis تدوین الگوى جامع فراگرد مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 64-80]
 • بهره‌وری طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 48-62]
 • بهنگامی طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 48-62]

پ

 • پارادایم آجیل پارسونز الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 81-106]
 • پژوهش Research / رویکرد پژوهش محورى approach Oriented آسیب شناسى پژوهش در دافوس [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 79-98]
 • پیشگیری از جرم آسیب شناسی رویکرد جامعه محوری در نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 107-133]
 • پیشگیری از جرم (Prevention Crime) بزهکاری دانش آموزان و امکان پیشگیری اجتماعى رشدمدار (از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 129-158]
 • پلیس پلیس در آینه نگرش شهروندان تهرانی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 23-47]
 • پلیس آسیب شناسی رویکرد جامعه محوری در نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 107-133]
 • پلیس جامعه‌محور رفتار شهروندی سازمان کارکنان پلیس جامعه محور [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 7-22]

ت

ج

 • جرم آسیب شناسی رویکرد جامعه محوری در نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 107-133]

خ

 • خدمات پلیسـی رفتار شهروندی سازمان کارکنان پلیس جامعه محور [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 7-22]
 • خردهفرهنگ قومی (subculture Ethnic) هنجارهای تسهیل کنندة مصرف مواد مخدر (تریاک و نظایر آن) در میان خرده فرهنگ های قومی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 81-109]
 • خط مشی گذاری الگویی برای خط مشی گذاری شبکه ای در ناجا [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 63-80]

د

ر

 • رضایتمندی پلیس در آینه نگرش شهروندان تهرانی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 23-47]
 • رفتار شهروندی سازمانی رفتار شهروندی سازمان کارکنان پلیس جامعه محور [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 7-22]
 • رویکرد جامعه محوری آسیب شناسی رویکرد جامعه محوری در نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 107-133]

س

 • ساختار شـبکه الگویی برای خط مشی گذاری شبکه ای در ناجا [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 63-80]
 • سامانة فرماندهی حادثه طراحی ساختار سازمانی مناسب فرماندهی حادثه در شبکه حمل و نقل جاده ای [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 161-180]
 • سامانه مدیریت سوانح طراحی ساختار سازمانی مناسب فرماندهی حادثه در شبکه حمل و نقل جاده ای [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 161-180]
 • سرمایة اجتماعی الگویی برای خط مشی گذاری شبکه ای در ناجا [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 63-80]
 • سلامت ارزیابی سیستم نگهداری کارکنان ناجا از نظر کارکنان و فرماندهان [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 134-160]

ش

 • شبکه حمل و نقل طراحی ساختار سازمانی مناسب فرماندهی حادثه در شبکه حمل و نقل جاده ای [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 161-180]
 • شخصیت رفتار شهروندی سازمان کارکنان پلیس جامعه محور [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 7-22]

ع

 • عملکرد سازمانی طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 48-62]
 • عوامل درون و برون سازمانی طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 48-62]

ف

ک

 • کارایی طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 48-62]
 • کیفیت طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 48-62]
 • کیفیت آموزش کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود کیفیت آموزش دانشگاه علوم انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 181-204]
 • کیفیت خدمات رفتار شهروندی سازمان کارکنان پلیس جامعه محور [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 7-22]

م

 • مدیریت طراحی ساختار سازمانی مناسب فرماندهی حادثه در شبکه حمل و نقل جاده ای [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 161-180]
 • مدیریت بحران(management Crisis) تدوین الگوى جامع فراگرد مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 64-80]
 • مدیریت شبکه الگویی برای خط مشی گذاری شبکه ای در ناجا [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 63-80]
 • مدیریت کیفیت جامع کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود کیفیت آموزش دانشگاه علوم انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 181-204]
 • مدیریت منابع انسانی ارزیابی سیستم نگهداری کارکنان ناجا از نظر کارکنان و فرماندهان [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 134-160]
 • مشار کت کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود کیفیت آموزش دانشگاه علوم انتظامی [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 181-204]
 • مصرف مواد مخدر (abuse Drug ) هنجارهای تسهیل کنندة مصرف مواد مخدر (تریاک و نظایر آن) در میان خرده فرهنگ های قومی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 81-109]
 • مکتوبات سیاسى فقها (literature Political) معناشناسى امنیت در مکتوبات سیاسى فقهاى شیعه در عصر مشروطیت [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 178-202]
 • مهارت‌های اجتماعی الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 81-106]
 • مهارت‌های اقتصادی الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 81-106]
 • مهارت‌های سیاسی الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 81-106]
 • مهارت‌های فرهنگی الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 81-106]
 • مهارت‌های مدیریتی الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز [دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان، 1387، صفحه 81-106]

ن