نمایه کلیدواژه ها

ا

ب

پ

  • پلیس علمی عوامل مؤثر بر وقوع قتل‌های عمدی شهرستان سنندج (از سال 1381 تا 1386) [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 97-139]
  • پلیس / مسئله / حل مسئله / پیشگیری وضعی از جرم بررسی میزان بهره گیری کارکنان کلانتری‌های شهر کرج از رویکردهای علمی پیشگیری از جرم در سال 1389 (بررسی رویکرد حل مسئله در پیشگیری وضعی) [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 63-96]

ت

ج

ح

خ

د

ر

س

ف

ق

ک

م