نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • ابعاد مرجع امنیت تأثیر جرایم کلان اقتصادی بر امنیت عمومی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • اجتماعی (SES)  بررسی اعتماد دانشجویان به نیروی انتظامی (مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور استان همدان) [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 41-76]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی جامعه شناختی احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان در سال 1390 [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 127-149]
 • استرس شغلی تاثیر تعارض کار- خانواده بر استرس شغلی کارکنان ناجا [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 169-185]
 • اعتماد اجتماعی بررسی جامعه شناختی احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان در سال 1390 [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 127-149]
 • اعتماد/ شاخص/ پلیس/ مشارکت اجتماعی/ احساس امنیت بررسی و تبیین شاخص‌های اعتماد به پلیس [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 7-44]
 • ایلام بررسی نقش حمایت و کنترل اجتماعی در ارتکاب جرم؛ مطالعه ای در میان جوانان مجرم و عادی شهر ایلام [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 9-39]
 • امنیت اجتماعی ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی ج.ا.ا و تاثیر آن برامنیت ملی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 57-79]
 • امنیت اجتماعی مدیریت دانش در سازمان های پلیسی با تاکید بر امنیت اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 65-90]
 • امنیت عمومی تأثیر جرایم کلان اقتصادی بر امنیت عمومی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • امنیت ملی ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی ج.ا.ا و تاثیر آن برامنیت ملی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 57-79]

ب

 • بازداشت واکاوی نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 189-214]
 • بازرسی واکاوی نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 189-214]
 • بزهکار شناسایی و تحلیل فضایی کانون های بزه کیف قاپی، جیب بری و کش روی در شهر زنجان [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 91-115]

پ

 • پیشگیری از سرقت راهکارهای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان دشتستان در سال 1390 [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 117-143]
 • پلیس دانش محور مدیریت دانش در سازمان های پلیسی با تاکید بر امنیت اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 65-90]
 • پیوند اجتماعی عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان پسر دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 145-168]
 • پیوند افتراقی عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان پسر دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 145-168]

ت

 • تحقیقات­ ابتدایی واکاوی نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 189-214]
 • تحلیل فضایی شناسایی و تحلیل فضایی کانون های بزه کیف قاپی، جیب بری و کش روی در شهر زنجان [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 91-115]
 • تریاک بررسی عوامل حفاظت کننده و خطرزای مصرف مواد - تریاک، مشروبات الکلی، سیگار و قلیان - در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 181-208]
 • تعارض کار خانواده تاثیر تعارض کار- خانواده بر استرس شغلی کارکنان ناجا [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 169-185]
 • تعارض مبتنی بر زمان تاثیر تعارض کار- خانواده بر استرس شغلی کارکنان ناجا [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 169-185]
 • تعارض مبتنی بر فشار تاثیر تعارض کار- خانواده بر استرس شغلی کارکنان ناجا [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 169-185]

ث

ج

 • جرایم تسهیل کننده تأثیر جرایم کلان اقتصادی بر امنیت عمومی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • جرایم خُرد تأثیر جرایم کلان اقتصادی بر امنیت عمومی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • جرایم مواد مخدر عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش مجرمان مواد مخدر زندان شهرستان یزد به ارتکاب جرایم مربوطه و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • جرایم و مفاسدکلان اقتصادی تأثیر جرایم کلان اقتصادی بر امنیت عمومی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • جرم بررسی نقش حمایت و کنترل اجتماعی در ارتکاب جرم؛ مطالعه ای در میان جوانان مجرم و عادی شهر ایلام [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 9-39]
 • جرم شناسایی و تحلیل فضایی کانون های بزه کیف قاپی، جیب بری و کش روی در شهر زنجان [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 91-115]
 • جرم انگاری جرم و جهانی شدن [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 159-191]
 • جهانی شدن جرم و جهانی شدن [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 159-191]
 • جوانان بررسی نقش حمایت و کنترل اجتماعی در ارتکاب جرم؛ مطالعه ای در میان جوانان مجرم و عادی شهر ایلام [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 9-39]

ح

 • حقوق نقش حقوق شهروندی برعملکرد پلیس در کشف جرایم (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان قم) [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 47-63]
 • حمایت اطلاعاتی بررسی نقش حمایت و کنترل اجتماعی در ارتکاب جرم؛ مطالعه ای در میان جوانان مجرم و عادی شهر ایلام [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 9-39]
 • حمایت عاطفی بررسی نقش حمایت و کنترل اجتماعی در ارتکاب جرم؛ مطالعه ای در میان جوانان مجرم و عادی شهر ایلام [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 9-39]
 • حمایت مادی بررسی نقش حمایت و کنترل اجتماعی در ارتکاب جرم؛ مطالعه ای در میان جوانان مجرم و عادی شهر ایلام [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 9-39]

خ

د

 • دادرسی­ کیفری واکاوی نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 189-214]
 • دادستان واکاوی نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 189-214]
 • دانشجویان بررسی عوامل حفاظت کننده و خطرزای مصرف مواد - تریاک، مشروبات الکلی، سیگار و قلیان - در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 181-208]
 • دانشجویان دانشگاه رازی عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان پسر دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 145-168]
 • دستگیری/ متهم چالش‌های دستگیری در پرتو نظام حقوقی ایران و انگلیس [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 93-113]

ر

 • راه کارهای پیشگیرانه راهکارهای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان دشتستان در سال 1390 [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 117-143]

ز

 • زندانیان شهرستان یزد عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش مجرمان مواد مخدر زندان شهرستان یزد به ارتکاب جرایم مربوطه و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]

س

 • سارق موتورسیکلت راهکارهای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان دشتستان در سال 1390 [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 117-143]
 • سرقت موتورسیکلت راهکارهای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان دشتستان در سال 1390 [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 117-143]
 • سرمایۀ فرهنگی بررسی تاثیر سرمایۀ فرهنگی بر قانون گرایی شهروندان (مطالعه موردی تبریز) [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 151-187]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی شناسایی و تحلیل فضایی کانون های بزه کیف قاپی، جیب بری و کش روی در شهر زنجان [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 91-115]
 • سنجش و مدیریت خطر/ سرقت/ سابقه کیفری/ تکرار جرم/ عدم حضور متهم سنجش و مدیریت خطر مرتکبان سرقت در نظام کیفری ایران [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 165-186]
 • سوءمصرف مواد بررسی عوامل حفاظت کننده و خطرزای مصرف مواد - تریاک، مشروبات الکلی، سیگار و قلیان - در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 181-208]

ش

 • شهر زنجان شناسایی و تحلیل فضایی کانون های بزه کیف قاپی، جیب بری و کش روی در شهر زنجان [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 91-115]
 • شهرونـدی نقش حقوق شهروندی برعملکرد پلیس در کشف جرایم (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان قم) [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 47-63]

ض

 • ضابط دادگستری واکاوی نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 189-214]

ع

 • عوامل اجتماعی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش مجرمان مواد مخدر زندان شهرستان یزد به ارتکاب جرایم مربوطه و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]

غ

 • غیر متجسم بررسی تاثیر سرمایۀ فرهنگی بر قانون گرایی شهروندان (مطالعه موردی تبریز) [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 151-187]

ف

 • فرار/ پلیس/ ضابطان چالش‌های دستگیری در پرتو نظام حقوقی ایران و انگلیس [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 93-113]
 • فرآیند کیفری جرم و جهانی شدن [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 159-191]
 • فرایندهای دانش مدیریت دانش در سازمان های پلیسی با تاکید بر امنیت اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 65-90]
 • فرهنگ جرم و جهانی شدن [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 159-191]

ق

ک

 • کارشناسان راهکارهای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان دشتستان در سال 1390 [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 117-143]
 • کانون های جرم خیز شناسایی و تحلیل فضایی کانون های بزه کیف قاپی، جیب بری و کش روی در شهر زنجان [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 91-115]
 • کشـف‌ جــرائم پلیـس نقش حقوق شهروندی برعملکرد پلیس در کشف جرایم (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان قم) [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 47-63]
 • کنترل اجتماعی بررسی جامعه شناختی احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان در سال 1390 [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 127-149]
 • کنترل اجتماعی بررسی نقش حمایت و کنترل اجتماعی در ارتکاب جرم؛ مطالعه ای در میان جوانان مجرم و عادی شهر ایلام [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 9-39]

گ

 • گردشگری/ امنیت/ مدل SWOT /شهر اصفهان استفاده از مدل SWOT در ارزیابی توان امنیت گردشگری خارجی شهر اصفهان [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 141-163]
 • گروه دوستان عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش مجرمان مواد مخدر زندان شهرستان یزد به ارتکاب جرایم مربوطه و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]

م

 • ماموران پلیس مسئولیت ماموران پلیس در پرتوِ قاعدۀ ضرورت [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 81-125]
 • مأموریت نقش حقوق شهروندی برعملکرد پلیس در کشف جرایم (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان قم) [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 47-63]
 • متجسم بررسی تاثیر سرمایۀ فرهنگی بر قانون گرایی شهروندان (مطالعه موردی تبریز) [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 151-187]
 • متهم واکاوی نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 189-214]
 • مجازات جرم و جهانی شدن [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 159-191]
 • محیط عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش مجرمان مواد مخدر زندان شهرستان یزد به ارتکاب جرایم مربوطه و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • مدیریت دانش مدیریت دانش در سازمان های پلیسی با تاکید بر امنیت اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 65-90]
 • مرجع امنیت تأثیر جرایم کلان اقتصادی بر امنیت عمومی [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 39-55]
 • مسئولیت مسئولیت ماموران پلیس در پرتوِ قاعدۀ ضرورت [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 81-125]
 • مشروبات الکلی بررسی عوامل حفاظت کننده و خطرزای مصرف مواد - تریاک، مشروبات الکلی، سیگار و قلیان - در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 181-208]
 • مصرف بررسی عوامل حفاظت کننده و خطرزای مصرف مواد - تریاک، مشروبات الکلی، سیگار و قلیان - در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 181-208]
 • مصرف سیگار بررسی عوامل حفاظت کننده و خطرزای مصرف مواد - تریاک، مشروبات الکلی، سیگار و قلیان - در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 181-208]
 • مصرف مواد بررسی عوامل حفاظت کننده و خطرزای مصرف مواد - تریاک، مشروبات الکلی، سیگار و قلیان - در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 181-208]
 • مصرف مواد مخدر بررسی عوامل حفاظت کننده و خطرزای مصرف مواد - تریاک، مشروبات الکلی، سیگار و قلیان - در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 181-208]
 • مواد مخدر عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان پسر دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 145-168]

ن

 • نگرش به مصرف مواد بررسی عوامل حفاظت کننده و خطرزای مصرف مواد - تریاک، مشروبات الکلی، سیگار و قلیان - در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس [دوره 14، شماره 4، 1391، صفحه 181-208]
 • نهادینه شده بررسی تاثیر سرمایۀ فرهنگی بر قانون گرایی شهروندان (مطالعه موردی تبریز) [دوره 14، شماره 3، 1391، صفحه 151-187]

و

ه