نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌پذیری کارکنان پلیس شناسایی عوامل آسیب پذیری کارکنان در عملیات پلیس و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 145-174]
 • آموزه‌های حقوق شهروندی تحولات حقوق نظامی متاثر از منشور حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 54-80]
 • آینده پژوهی بررسی الزامات نظم و امنیت در آینده پژوهی ناجا مبتنی بر شاخص های اسلامی – ایرانی پیشرفت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 166-195]
 • آینده ناجا بررسی الزامات نظم و امنیت در آینده پژوهی ناجا مبتنی بر شاخص های اسلامی – ایرانی پیشرفت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 166-195]

ا

 • احساس امنیت تحلیل جامعه شناختی رابطه احساس امنیت با سرمایه روانشناختی ( موردمطالعه: شهروندان 15 تا 64 ساله خراسان رضوی) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 37-64]
 • اعتماد پایش سرمایه اجتماعی پلیس جمهوری اسلامی ایران و مولفه‌های پنج گانه آن؛ مطالعه شهر تهران [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 139-167]
 • اعتماد اجتماعی درک معنایی و تفسیر شهروندان از اعتماد اجتماعی با تاکید بر عملکرد پلیس در مناطق استحفاظی کلانتری های شهر کرمان براساس نظریه زمینه ای [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 196-226]
 • اقتدار پایش سرمایه اجتماعی پلیس جمهوری اسلامی ایران و مولفه‌های پنج گانه آن؛ مطالعه شهر تهران [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 139-167]
 • الگو الگوی پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 1-52]
 • امنیت نقش فناوری‌های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 29-56]
 • امنیت بررسی الزامات نظم و امنیت در آینده پژوهی ناجا مبتنی بر شاخص های اسلامی – ایرانی پیشرفت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 166-195]
 • امنیت رویکرد پیش بینانه به جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 81-112]
 • امنیت عمومی بررسی جایگاه تشهیر در ایجاد امنیت و انحرافات اجتماعی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 153-179]
 • امنیت مرزی تحلیلی بر شاخص‌های جغرافیای انسانی در مدیریت امنیت مرزهای ج ا ا با تأکید بر مرزهای شمال غربی کشور [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 1-36]
 • انتظامی نقش فناوری‌های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 29-56]
 • اندازه اثر فراتحلیل پژوهش های تبیین عوامل جامعه شناختی موثر بر سوءمصرف مواد مخدر (با تاکید بر همنشینی با معتادین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 201-225]
 • انقلابی الگوی پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 1-52]
 • اولویت‌بندی شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی شهروندان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک (موردمطالعه شهر ایلام) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 138-165]

پ

 • پیامد امنیتی انتظامی شناسایی پیامدهای امنیتی و انتظامی نزاع دسته جمعی در شهرستان میاندوآب [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 116-137]
 • پیامد فریب مطالعه کیفی روایت قربانیان از چالش ها و راهبردهای پس از فریب [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 65-100]
 • پیش‌بینی رویکرد پیش بینانه به جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 81-112]
 • پیشگیری بررسی عوامل موثر بر قانون‌گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه(مورد مطالعه: شهر گرگان) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 130-152]
 • پیشگیری" مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 51-80]
 • پیشگیری اجتماعی سازوکارهای پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 106-137]
 • پیشگیری از جرم نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی متحرک در پیشگیری از جرم [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 131-160]
 • پیشگیری از جرم تأثیر مدیریت گشت انتظامی یگان امداد فاتب بر پیشگیری از جرم کیف قاپی(مورد مطالعه قرارگاه شمال) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 161-191]
 • پیشگیری از جرم شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 1-34]
 • پیشگیری از جرم تأثیر فعالیت های شورای معتمدان پلیس در پیشگیری از توزیع مواد مخدر (مورد مطالعه: شهر قزوین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 174-200]
 • پیشگیری از قاچاق الگوی سیستم‌های نرم مدیریت به‌منظور پیشگیری از قاچاق کالا [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 148-173]
 • پیشگیری انتظامی کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری انتظامی سرقت منزل در کانون های جرم خیز (مورد مطالعه شهر قزوین) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 180-208]
 • پیشگیری انتظامی از جرم شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 1-34]
 • پیشگیری بزهکار محور سازوکارهای پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 106-137]
 • پلیس عدالت‌ترمیمیِ فناورانه با تأکید بر نقش پلیس [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 73-105]
 • پلیس تأثیر فعالیت های شورای معتمدان پلیس در پیشگیری از توزیع مواد مخدر (مورد مطالعه: شهر قزوین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 174-200]
 • پلیس مطالعه تطبیقی فعل زیانبار پلیس در تحقق مسئولیت مدنی پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 239-269]
 • پلیس سازوکارهای پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 106-137]
 • پلیس اطلاعات‌محور نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلا هبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 93-115]
 • پلیس جامعه محور" مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 51-80]
 • پلیس جوان الگوی پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 1-52]

ت

 • تروریسم رویکرد پیش بینانه به جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 81-112]
 • تروریسم سازوکارهای پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 106-137]
 • تروریسم" مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 51-80]
 • تشهیر بررسی جایگاه تشهیر در ایجاد امنیت و انحرافات اجتماعی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 153-179]
 • تفکر انتقادی نقش تفکر انتقادی در نظم‌جویی هیجان(مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 209-234]
 • تقصیر مطالعه تطبیقی فعل زیانبار پلیس در تحقق مسئولیت مدنی پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 239-269]
 • تلفن نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلا هبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 93-115]
 • تماشاگر نقش فناوری‌های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 29-56]
 • توزیع مواد مخدر تأثیر فعالیت های شورای معتمدان پلیس در پیشگیری از توزیع مواد مخدر (مورد مطالعه: شهر قزوین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 174-200]

ج

 • جامعه ی مدنی" مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 51-80]
 • جرم‌یابی نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلا هبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 93-115]
 • جرم‌شناختی تحلیل جرم شناختی عوامل مؤثر بر پدیده سرقت‌ خرد در شهر همدان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 202-234]
 • جغرافیای انسانی تحلیلی بر شاخص‌های جغرافیای انسانی در مدیریت امنیت مرزهای ج ا ا با تأکید بر مرزهای شمال غربی کشور [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 1-36]

ح

 • حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) الگوی پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 1-52]
 • حقوق شهروندی بررسی جایگاه تشهیر در ایجاد امنیت و انحرافات اجتماعی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 153-179]
 • حقوق شهروندی مطالعه تطبیقی فعل زیانبار پلیس در تحقق مسئولیت مدنی پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 239-269]
 • حقوق نظامی تحولات حقوق نظامی متاثر از منشور حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 54-80]

خ

 • خراسان رضوی تحلیل جامعه شناختی رابطه احساس امنیت با سرمایه روانشناختی ( موردمطالعه: شهروندان 15 تا 64 ساله خراسان رضوی) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 37-64]

د

 • دادرسی عادلانه « قلمرو حقوق متهم تحت نظر در ایران در تطبیق با معیارهای حقوق بشری » [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 192-226]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین نقش تفکر انتقادی در نظم‌جویی هیجان(مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 209-234]

ر

 • رفتار فریبکارانه مطالعه کیفی روایت قربانیان از چالش ها و راهبردهای پس از فریب [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 65-100]
 • روش‌شناسی سیستم‌های نرم الگوی سیستم‌های نرم مدیریت به‌منظور پیشگیری از قاچاق کالا [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 148-173]
 • رویکرد جهادی شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 1-34]

س

 • سازمان های مردم نهاد" مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 51-80]
 • سازوکار سازوکارهای پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 106-137]
 • سیاست گذاری عمومی تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با نقش میانجی سیاست گذاری عمومی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 1-35]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی گوشی تلفن همراه نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی متحرک در پیشگیری از جرم [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 131-160]
 • سامانه موقعیت‌یاب جهانی نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی متحرک در پیشگیری از جرم [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 131-160]
 • سرقت خرد تحلیل جرم شناختی عوامل مؤثر بر پدیده سرقت‌ خرد در شهر همدان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 202-234]
 • سرقت منزل کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری انتظامی سرقت منزل در کانون های جرم خیز (مورد مطالعه شهر قزوین) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 180-208]
 • سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا پایش سرمایه اجتماعی پلیس جمهوری اسلامی ایران و مولفه‌های پنج گانه آن؛ مطالعه شهر تهران [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 139-167]
 • سرمایه روانشناختی تحلیل جامعه شناختی رابطه احساس امنیت با سرمایه روانشناختی ( موردمطالعه: شهروندان 15 تا 64 ساله خراسان رضوی) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 37-64]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری انتظامی سرقت منزل در کانون های جرم خیز (مورد مطالعه شهر قزوین) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 180-208]
 • سوءمصرف مواد مخدر فراتحلیل پژوهش های تبیین عوامل جامعه شناختی موثر بر سوءمصرف مواد مخدر (با تاکید بر همنشینی با معتادین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 201-225]

ش

 • شاخص اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی الزامات نظم و امنیت در آینده پژوهی ناجا مبتنی بر شاخص های اسلامی – ایرانی پیشرفت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 166-195]
 • شاخص‌های جغرافیایی تحلیلی بر شاخص‌های جغرافیای انسانی در مدیریت امنیت مرزهای ج ا ا با تأکید بر مرزهای شمال غربی کشور [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 1-36]
 • شناسایی رویکرد پیش بینانه به جرایم تروریستی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 81-112]
 • شهرستان میاندوآب شناسایی پیامدهای امنیتی و انتظامی نزاع دسته جمعی در شهرستان میاندوآب [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 116-137]
 • شهر قزوین کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری انتظامی سرقت منزل در کانون های جرم خیز (مورد مطالعه شهر قزوین) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 180-208]
 • شهر قزوین تأثیر فعالیت های شورای معتمدان پلیس در پیشگیری از توزیع مواد مخدر (مورد مطالعه: شهر قزوین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 174-200]
 • شهر کرمان درک معنایی و تفسیر شهروندان از اعتماد اجتماعی با تاکید بر عملکرد پلیس در مناطق استحفاظی کلانتری های شهر کرمان براساس نظریه زمینه ای [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 196-226]
 • شهر گلستان بررسی عوامل موثر بر قانون‌گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه(مورد مطالعه: شهر گرگان) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 130-152]
 • شهروندان تحلیل جامعه شناختی رابطه احساس امنیت با سرمایه روانشناختی ( موردمطالعه: شهروندان 15 تا 64 ساله خراسان رضوی) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 37-64]
 • شهروندان شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی شهروندان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک (موردمطالعه شهر ایلام) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 138-165]
 • شورای معتمدان تأثیر فعالیت های شورای معتمدان پلیس در پیشگیری از توزیع مواد مخدر (مورد مطالعه: شهر قزوین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 174-200]

ض

 • ضابط « قلمرو حقوق متهم تحت نظر در ایران در تطبیق با معیارهای حقوق بشری » [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 192-226]
 • ضابطان دادگستری تحولات حقوق نظامی متاثر از منشور حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 54-80]

ع

 • عدالت‌ترمیمی عدالت‌ترمیمیِ فناورانه با تأکید بر نقش پلیس [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 73-105]
 • عملیات پلیس شناسایی عوامل آسیب پذیری کارکنان در عملیات پلیس و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 145-174]
 • عملکرد پلیس درک معنایی و تفسیر شهروندان از اعتماد اجتماعی با تاکید بر عملکرد پلیس در مناطق استحفاظی کلانتری های شهر کرمان براساس نظریه زمینه ای [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 196-226]
 • عوامل تحلیل جرم شناختی عوامل مؤثر بر پدیده سرقت‌ خرد در شهر همدان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 202-234]
 • عوامل رفتاری شناسایی عوامل آسیب پذیری کارکنان در عملیات پلیس و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 145-174]
 • عوامل زمینه‌ای شناسایی عوامل آسیب پذیری کارکنان در عملیات پلیس و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 145-174]
 • عوامل ساختاری شناسایی عوامل آسیب پذیری کارکنان در عملیات پلیس و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 145-174]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیل پژوهش های تبیین عوامل جامعه شناختی موثر بر سوءمصرف مواد مخدر (با تاکید بر همنشینی با معتادین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 201-225]
 • فریبکاری اجتماعی مطالعه کیفی روایت قربانیان از چالش ها و راهبردهای پس از فریب [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 65-100]
 • فرهنگ شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 1-34]
 • فرهنگ ترافیک شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی شهروندان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک (موردمطالعه شهر ایلام) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 138-165]
 • فرهنگ سازمانی شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 1-34]
 • فعل زیانبار مطالعه تطبیقی فعل زیانبار پلیس در تحقق مسئولیت مدنی پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 239-269]
 • فناوری نقش فناوری‌های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 29-56]
 • فناوری اطلاعات طراحی مدل جامع کاهش قاچاق سوخت در کشور با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 101-129]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات عدالت‌ترمیمیِ فناورانه با تأکید بر نقش پلیس [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 73-105]
 • فوتبال نقش فناوری‌های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایران [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 29-56]

ق

 • قاچاق سوخت طراحی مدل جامع کاهش قاچاق سوخت در کشور با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 101-129]
 • قاچاق کالا الگوی سیستم‌های نرم مدیریت به‌منظور پیشگیری از قاچاق کالا [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 148-173]
 • قاچاق موادمخدر تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با نقش میانجی سیاست گذاری عمومی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 1-35]
 • قانون بررسی عوامل موثر بر قانون‌گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه(مورد مطالعه: شهر گرگان) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 130-152]
 • قانون‌گرایی شناسایی پیامدهای امنیتی و انتظامی نزاع دسته جمعی در شهرستان میاندوآب [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 116-137]
 • قانون‌گریزی بررسی عوامل موثر بر قانون‌گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه(مورد مطالعه: شهر گرگان) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 130-152]
 • قانون مجازات اسلامی بررسی جایگاه تشهیر در ایجاد امنیت و انحرافات اجتماعی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 153-179]
 • قربانی فریب مطالعه کیفی روایت قربانیان از چالش ها و راهبردهای پس از فریب [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 65-100]

ک

 • کارت به کارت نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلا هبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 93-115]
 • کارکنان کلانتری درک معنایی و تفسیر شهروندان از اعتماد اجتماعی با تاکید بر عملکرد پلیس در مناطق استحفاظی کلانتری های شهر کرمان براساس نظریه زمینه ای [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 196-226]
 • کامن‌لا مطالعه تطبیقی فعل زیانبار پلیس در تحقق مسئولیت مدنی پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 239-269]
 • کانون های جرم خیز کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری انتظامی سرقت منزل در کانون های جرم خیز (مورد مطالعه شهر قزوین) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 180-208]
 • کیف‌قاپی تأثیر مدیریت گشت انتظامی یگان امداد فاتب بر پیشگیری از جرم کیف قاپی(مورد مطالعه قرارگاه شمال) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 161-191]
 • کلاهبرداری نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلا هبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 93-115]

گ

 • گزارش جرم نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی متحرک در پیشگیری از جرم [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 131-160]
 • گشت انتظامی تأثیر مدیریت گشت انتظامی یگان امداد فاتب بر پیشگیری از جرم کیف قاپی(مورد مطالعه قرارگاه شمال) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 161-191]

م

 • مأموریت­های پلیس درک معنایی و تفسیر شهروندان از اعتماد اجتماعی با تاکید بر عملکرد پلیس در مناطق استحفاظی کلانتری های شهر کرمان براساس نظریه زمینه ای [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 196-226]
 • متهم « قلمرو حقوق متهم تحت نظر در ایران در تطبیق با معیارهای حقوق بشری » [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 192-226]
 • مدیریت تأثیر مدیریت گشت انتظامی یگان امداد فاتب بر پیشگیری از جرم کیف قاپی(مورد مطالعه قرارگاه شمال) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 161-191]
 • مدیریت مرز تحلیلی بر شاخص‌های جغرافیای انسانی در مدیریت امنیت مرزهای ج ا ا با تأکید بر مرزهای شمال غربی کشور [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 1-36]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری طراحی مدل جامع کاهش قاچاق سوخت در کشور با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 101-129]
 • مدلسازی معادلات ساختاری طراحی مدل جامع کاهش قاچاق سوخت در کشور با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 101-129]
 • مرحله تحت‌نظر « قلمرو حقوق متهم تحت نظر در ایران در تطبیق با معیارهای حقوق بشری » [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 192-226]
 • مسئولیت مدنی مطالعه تطبیقی فعل زیانبار پلیس در تحقق مسئولیت مدنی پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 239-269]
 • مشروعیت پایش سرمایه اجتماعی پلیس جمهوری اسلامی ایران و مولفه‌های پنج گانه آن؛ مطالعه شهر تهران [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 139-167]
 • معیارهای حقوق بشری « قلمرو حقوق متهم تحت نظر در ایران در تطبیق با معیارهای حقوق بشری » [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 192-226]
 • مقام معظم رهبری (مدظله العالی) الگوی پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 1-52]
 • منزلت پایش سرمایه اجتماعی پلیس جمهوری اسلامی ایران و مولفه‌های پنج گانه آن؛ مطالعه شهر تهران [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 139-167]
 • منشور حقوق شهروندی تحولات حقوق نظامی متاثر از منشور حقوق شهروندی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 54-80]
 • مؤمن الگوی پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 1-52]

ن

 • ناجا الگوی سیستم‌های نرم مدیریت به‌منظور پیشگیری از قاچاق کالا [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 148-173]
 • نیاز آموزشی شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی شهروندان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک (موردمطالعه شهر ایلام) [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 138-165]
 • نیرنگ اجتماعی مطالعه کیفی روایت قربانیان از چالش ها و راهبردهای پس از فریب [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 65-100]
 • نزاع دسته‌جمعی شناسایی پیامدهای امنیتی و انتظامی نزاع دسته جمعی در شهرستان میاندوآب [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 116-137]
 • نظم بررسی الزامات نظم و امنیت در آینده پژوهی ناجا مبتنی بر شاخص های اسلامی – ایرانی پیشرفت [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 166-195]
 • نظم‌جویی هیجان نقش تفکر انتقادی در نظم‌جویی هیجان(مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 209-234]

و

ه

 • همدان تحلیل جرم شناختی عوامل مؤثر بر پدیده سرقت‌ خرد در شهر همدان [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 202-234]
 • همنشینی فراتحلیل پژوهش های تبیین عوامل جامعه شناختی موثر بر سوءمصرف مواد مخدر (با تاکید بر همنشینی با معتادین) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 201-225]

ی

 • یگان امداد تأثیر مدیریت گشت انتظامی یگان امداد فاتب بر پیشگیری از جرم کیف قاپی(مورد مطالعه قرارگاه شمال) [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 161-191]