نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آداب فرماندهی اخلاق و آداب فرماندهی و مدیریت انتظامی در سیاست‌نامه [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 29-50]
 • آدم‌ربایی عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی اقدامات کارآگاهان در جرم یابی آدم‌ربایی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 37-64]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در ناجا با تاکید بر فضای مجازی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • آسیب های اجتماعی بررسی علل اقتصادی واجتماعی آسیب های اجتماعی در مناطق حاد وبحرانی استان مازندران [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 227-250]
 • آموزش عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی اقدامات کارآگاهان در جرم یابی آدم‌ربایی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 37-64]
 • آموزش ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 223-246]
 • آموزش نگرشی تحلیلی به چرایی سلسله مراتب و اطاعت پذیری در آموزش های نظامی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 175-203]
 • آینده پژوهی شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران های تامین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 233-257]

ا

 • اثربخشی عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی اقدامات کارآگاهان در جرم یابی آدم‌ربایی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 37-64]
 • احساس طراحی الگوی مدیریت هیجان نیروهای یگان ویژه پلیس (مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 167-194]
 • اخلاق اخلاق و آداب فرماندهی و مدیریت انتظامی در سیاست‌نامه [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 29-50]
 • اخلاق حرفه ای بررسی رابطه معنویت با اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد ناجا) [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 77-101]
 • اردبیل اولویت‌سنجی مناطق شهر اردبیل به منظور کاربست راهبردهای ارتقای امنیت شهری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 69-92]
 • ارزیابی بلوغ ارزیابی بلوغ هوشمندسازی حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 103-145]
 • ارزیابی عملکرد ارائه مدل موانع جانشین پروری با رویکرد آمیخته در ستاد فرماندهی ناجا [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 157-195]
 • اساتید بررسی انتظارات و رضایت اساتید از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 125-155]
 • استان مازندران چالش‌های مؤسسه‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی استان مازندران در پیشگیری از جرم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]
 • اصلاحات امیرکبیر واندیشه اصلاحی نظم وامنیت در ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 147-173]
 • اطاعت پذیری نگرشی تحلیلی به چرایی سلسله مراتب و اطاعت پذیری در آموزش های نظامی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 175-203]
 • اعتبار یابی تدوین و اعتبار یابی مدل کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و ساخت ابزار مناسب [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 221-252]
 • اعضای هیئت‌علمی ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 223-246]
 • اعلان نقره ای بررسی تطبیقی ساز و کارهای انتظامی استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین المللی و سیاست جنایی ایران با تاکید بر دستاوردها برای ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 93-114]
 • افسردگی تاثیر قابلیت‌های رهبری فرماندهان بر کاهش فرار از خدمت، پرخاشگری و احساس افسردگی سربازان ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 115-144]
 • امنیت بررسی تعامل پلیس با شهروندان و جامعه ناشنوایان [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 195-220]
 • امنیت شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران های تامین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 233-257]
 • امنیت اجتماعی تأثیر طرح‌های پلیسی در افزایش امنیت اجتماعی با تأکید بر طرح رعد در منطقه 20 شهر تهران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 65-99]
 • امنیت انسانی تبیین جایگاه حکمروایی یکپارچه کلان‌شهری از منظر امنیت انسانی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 1-35]
 • امنیت تماشاگر بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی در کنترل خشونت و حفظ امنیت تماشاگران رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 173-200]
 • امنیت شهری اولویت‌سنجی مناطق شهر اردبیل به منظور کاربست راهبردهای ارتقای امنیت شهری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 69-92]
 • اینترپل بررسی تطبیقی ساز و کارهای انتظامی استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین المللی و سیاست جنایی ایران با تاکید بر دستاوردها برای ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 93-114]
 • انتصاب ارائه مدل موانع جانشین پروری با رویکرد آمیخته در ستاد فرماندهی ناجا [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 157-195]

ب

 • بازداشت ناروا جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطین دادگستری) [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 201-226]
 • برنامه ریزی آسیب شناسی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در ناجا با تاکید بر فضای مجازی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • بهره‌وری ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 223-246]
 • بومی‌سازی بررسی عوامل تأثیرگذار بر یادگیری کارکنان نیروی انتظامی (موردمطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندرعباس) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 143-166]

پ

 • پرخاشگری تاثیر قابلیت‌های رهبری فرماندهان بر کاهش فرار از خدمت، پرخاشگری و احساس افسردگی سربازان ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 115-144]
 • پژوهش ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 223-246]
 • پیشگیری تحلیل پیشگیری رشدمدار از جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 100-123]
 • پیشگیری از جرایم فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 1-36]
 • پیشگیری از جرم شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 205-232]
 • پیشگیری از جرم چالش‌های مؤسسه‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی استان مازندران در پیشگیری از جرم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]
 • پیشگیری رشد‌مدار تحلیل پیشگیری رشدمدار از جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 100-123]
 • پیشگیری زودهنگام تحلیل پیشگیری رشدمدار از جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 100-123]
 • پیشگیری وضعی تحلیل پیشگیری رشدمدار از جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 100-123]
 • پلیس جایگاه پلیس در نظام های کیفری رویه قضایی ، حقوق نوشته و ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 181-204]
 • پلیس ایران شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 205-232]

ت

 • تجربه‌اندوزی بررسی عوامل تأثیرگذار بر یادگیری کارکنان نیروی انتظامی (موردمطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندرعباس) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 143-166]
 • تخلفات چالش‌های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 67-112]
 • تضمینات چالش‌های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 67-112]
 • تعاملات پلیس فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 1-36]
 • تعامل پلیس بررسی تعامل پلیس با شهروندان و جامعه ناشنوایان [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 195-220]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه معنویت با اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد ناجا) [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 77-101]
 • تهران بزرگ تأثیر طرح‌های پلیسی در افزایش امنیت اجتماعی با تأکید بر طرح رعد در منطقه 20 شهر تهران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 65-99]
 • توسعه تبیین الگوی ارتقای مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 35-67]
 • توسعه امیرکبیر واندیشه اصلاحی نظم وامنیت در ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 147-173]

ج

 • جانشین پروری ارائه مدل موانع جانشین پروری با رویکرد آمیخته در ستاد فرماندهی ناجا [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 157-195]
 • جبران خسارت جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطین دادگستری) [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 201-226]
 • جذب تبیین الگوی ارتقای مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 35-67]
 • جرایم مواد مخدر بررسی تطبیقی ساز و کارهای انتظامی استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین المللی و سیاست جنایی ایران با تاکید بر دستاوردها برای ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 93-114]
 • جرم الگوی رابطه ای مدیریت مکان- جرم به عنوان رهیافتی روش شناختی در جرایم شهری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 25-67]
 • جرم یابی عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی اقدامات کارآگاهان در جرم یابی آدم‌ربایی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 37-64]

چ

 • چالش چالش‌های مؤسسه‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی استان مازندران در پیشگیری از جرم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]
 • چالش‌ها چالش‌های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 67-112]

ح

 • حکمروایی شهری تبیین جایگاه حکمروایی یکپارچه کلان‌شهری از منظر امنیت انسانی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 1-35]
 • حوزه پژوهش ارزیابی بلوغ هوشمندسازی حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 103-145]

خ

 • خواجه‌ نظام‌الملک اخلاق و آداب فرماندهی و مدیریت انتظامی در سیاست‌نامه [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 29-50]
 • خودکنترلی طراحی الگوی مدیریت هیجان نیروهای یگان ویژه پلیس (مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 167-194]

د

 • دادرسی منصفانه چالش‌های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 67-112]
 • دانش ترجمه قرآن سنجش میزان اثربخشی درس روخوانی و ترجمه قرآن کریم در ارتقای مهارت روخوانی و دانش ترجمه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 51-76]
 • دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین سنجش میزان اثربخشی درس روخوانی و ترجمه قرآن کریم در ارتقای مهارت روخوانی و دانش ترجمه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 51-76]
 • دانشگاه امین ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 223-246]
 • دانشگاه علوم انتظامی امین بررسی انتظارات و رضایت اساتید از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 125-155]

ذ

 • ذینفعان بررسی انتظارات و رضایت اساتید از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 125-155]

ر

 • رضایت سنجی بررسی انتظارات و رضایت اساتید از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 125-155]
 • رهبری تبیین الگوی ارتقای مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 35-67]
 • رهبری مناسب بررسی عوامل تأثیرگذار بر یادگیری کارکنان نیروی انتظامی (موردمطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندرعباس) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 143-166]
 • رویدادهای ورزشی شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران های تامین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 233-257]

ز

 • زبان بررسی تعامل پلیس با شهروندان و جامعه ناشنوایان [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 195-220]

س

 • ساختار ارائه مدل موانع جانشین پروری با رویکرد آمیخته در ستاد فرماندهی ناجا [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 157-195]
 • سیاست جنایی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 205-232]
 • سیاست‌نامه اخلاق و آداب فرماندهی و مدیریت انتظامی در سیاست‌نامه [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 29-50]
 • سبک‌های مقابله‌ای اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش هوش هیجانی و سبک های مقابله ای کارکنان کلانتری های تهران بزرگ [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 145-171]
 • ستاد فرماندهی ناجا ارائه مدل موانع جانشین پروری با رویکرد آمیخته در ستاد فرماندهی ناجا [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 157-195]
 • سرباز تاثیر قابلیت‌های رهبری فرماندهان بر کاهش فرار از خدمت، پرخاشگری و احساس افسردگی سربازان ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 115-144]
 • سرقت بررسی عوامل انتظامی مؤثر بر سرقت‌های خرد در شهر مشهد و راهکارهای مبارزه با آن [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 113-143]
 • سرقت‌های خرد بررسی عوامل انتظامی مؤثر بر سرقت‌های خرد در شهر مشهد و راهکارهای مبارزه با آن [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 113-143]
 • سلسله مراتب نگرشی تحلیلی به چرایی سلسله مراتب و اطاعت پذیری در آموزش های نظامی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 175-203]
 • سنجش میزان اثربخشی سنجش میزان اثربخشی درس روخوانی و ترجمه قرآن کریم در ارتقای مهارت روخوانی و دانش ترجمه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 51-76]

ش

 • شهری شدن تبیین جایگاه حکمروایی یکپارچه کلان‌شهری از منظر امنیت انسانی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 1-35]
 • شهروندان ناشنوا بررسی تعامل پلیس با شهروندان و جامعه ناشنوایان [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 195-220]

ض

 • ضابطین دادگستری جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطین دادگستری) [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 201-226]

ط

 • طرح رعد تأثیر طرح‌های پلیسی در افزایش امنیت اجتماعی با تأکید بر طرح رعد در منطقه 20 شهر تهران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 65-99]

ع

 • عدالت کیفری جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطین دادگستری) [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 201-226]
 • علل اجتماعی بررسی علل اقتصادی واجتماعی آسیب های اجتماعی در مناطق حاد وبحرانی استان مازندران [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 227-250]
 • علل اقتصادی بررسی علل اقتصادی واجتماعی آسیب های اجتماعی در مناطق حاد وبحرانی استان مازندران [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 227-250]
 • عملکرد نیروی انتظامی بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی در کنترل خشونت و حفظ امنیت تماشاگران رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 173-200]
 • عوامل اساسی موفقیت ارزیابی بلوغ هوشمندسازی حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 103-145]
 • عوامل انتظامی بررسی عوامل انتظامی مؤثر بر سرقت‌های خرد در شهر مشهد و راهکارهای مبارزه با آن [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 113-143]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 1-36]
 • فرار از خدمت تاثیر قابلیت‌های رهبری فرماندهان بر کاهش فرار از خدمت، پرخاشگری و احساس افسردگی سربازان ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 115-144]
 • فرآیند دادرسی جایگاه پلیس در نظام های کیفری رویه قضایی ، حقوق نوشته و ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 181-204]
 • فرایند رسیدگی جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطین دادگستری) [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 201-226]
 • فرمانده تاثیر قابلیت‌های رهبری فرماندهان بر کاهش فرار از خدمت، پرخاشگری و احساس افسردگی سربازان ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 115-144]
 • فساد امیرکبیر واندیشه اصلاحی نظم وامنیت در ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 147-173]
 • فضای مجازی آسیب شناسی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در ناجا با تاکید بر فضای مجازی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • فعالیت پژوهشی بررسی انتظارات و رضایت اساتید از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 125-155]
 • فعالیت های فرهنگی آسیب شناسی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در ناجا با تاکید بر فضای مجازی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • فلسفه نگرشی تحلیلی به چرایی سلسله مراتب و اطاعت پذیری در آموزش های نظامی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 175-203]

ق

 • قلمرو کیفری چالش‌های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 67-112]

ک

 • کارآگاهان پلیس آگاهی عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی اقدامات کارآگاهان در جرم یابی آدم‌ربایی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 37-64]
 • کارکنان کلانتری اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش هوش هیجانی و سبک های مقابله ای کارکنان کلانتری های تهران بزرگ [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 145-171]
 • کیفیت تدریس تدوین و اعتبار یابی مدل کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و ساخت ابزار مناسب [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 221-252]
 • کلان‌شهر و مدیریت یکپارچه شهری تبیین جایگاه حکمروایی یکپارچه کلان‌شهری از منظر امنیت انسانی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 1-35]
 • کلید واژگان : استرداد دارایی بررسی تطبیقی ساز و کارهای انتظامی استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین المللی و سیاست جنایی ایران با تاکید بر دستاوردها برای ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 93-114]
 • کنترل خشونت بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی در کنترل خشونت و حفظ امنیت تماشاگران رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 173-200]
 • کودکان و نوجوانان تحلیل پیشگیری رشدمدار از جرم در نظام حقوقی ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 100-123]

گ

 • گزینش و استخدام ارائه مدل موانع جانشین پروری با رویکرد آمیخته در ستاد فرماندهی ناجا [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 157-195]

ل

 • لیگ برتر فوتبال ایران بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد نیروی انتظامی در کنترل خشونت و حفظ امنیت تماشاگران رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 173-200]

م

 • مازندران بررسی علل اقتصادی واجتماعی آسیب های اجتماعی در مناطق حاد وبحرانی استان مازندران [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 227-250]
 • محلات حاشیه نشین اولویت‌سنجی مناطق شهر اردبیل به منظور کاربست راهبردهای ارتقای امنیت شهری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 69-92]
 • مدیریت تبیین الگوی ارتقای مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 35-67]
 • مدیریت ارائه مدل موانع جانشین پروری با رویکرد آمیخته در ستاد فرماندهی ناجا [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 157-195]
 • مدیریت اخلاق و آداب فرماندهی و مدیریت انتظامی در سیاست‌نامه [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 29-50]
 • مدیریت استعداد تبیین الگوی ارتقای مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 35-67]
 • مدیریت مکان الگوی رابطه ای مدیریت مکان- جرم به عنوان رهیافتی روش شناختی در جرایم شهری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 25-67]
 • مدیریت هیجان طراحی الگوی مدیریت هیجان نیروهای یگان ویژه پلیس (مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 167-194]
 • مدیریت ورزشی شناسایی مؤلفه های کلیدی و پیشران های تامین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 233-257]
 • مدل بلوغ قابلیت (CMMI) ارزیابی بلوغ هوشمندسازی حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 103-145]
 • مدل رابطه ای مکان الگوی رابطه ای مدیریت مکان- جرم به عنوان رهیافتی روش شناختی در جرایم شهری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 25-67]
 • مشارکت شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 205-232]
 • مشهد÷ بررسی عوامل انتظامی مؤثر بر سرقت‌های خرد در شهر مشهد و راهکارهای مبارزه با آن [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 113-143]
 • معیارها چالش‌های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 67-112]
 • معاونت پژوهش بررسی انتظارات و رضایت اساتید از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 125-155]
 • معلولیت شنیداری بررسی تعامل پلیس با شهروندان و جامعه ناشنوایان [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 195-220]
 • معنویت در محیط کار بررسی رابطه معنویت با اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد ناجا) [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 77-101]
 • مکان الگوی رابطه ای مدیریت مکان- جرم به عنوان رهیافتی روش شناختی در جرایم شهری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 25-67]
 • مکان جرم الگوی رابطه ای مدیریت مکان- جرم به عنوان رهیافتی روش شناختی در جرایم شهری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 25-67]
 • مکان‌های جرم خیز تأثیر طرح‌های پلیسی در افزایش امنیت اجتماعی با تأکید بر طرح رعد در منطقه 20 شهر تهران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 65-99]
 • مناطق حاد وبحرانی بررسی علل اقتصادی واجتماعی آسیب های اجتماعی در مناطق حاد وبحرانی استان مازندران [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 227-250]
 • مهارت روخوانی قرآن سنجش میزان اثربخشی درس روخوانی و ترجمه قرآن کریم در ارتقای مهارت روخوانی و دانش ترجمه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 51-76]
 • مهارت‌های ارتباطی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش هوش هیجانی و سبک های مقابله ای کارکنان کلانتری های تهران بزرگ [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 145-171]
 • مؤسسه‌های خدمات حفاظتی مراقبتی چالش‌های مؤسسه‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی استان مازندران در پیشگیری از جرم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]

ن

 • ناجا آسیب شناسی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در ناجا با تاکید بر فضای مجازی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • ناجا بررسی تطبیقی ساز و کارهای انتظامی استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین المللی و سیاست جنایی ایران با تاکید بر دستاوردها برای ناجا [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 93-114]
 • نظارت اجتماعی اولویت‌سنجی مناطق شهر اردبیل به منظور کاربست راهبردهای ارتقای امنیت شهری [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 69-92]
 • نظامی نگرشی تحلیلی به چرایی سلسله مراتب و اطاعت پذیری در آموزش های نظامی [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 175-203]
 • نظام کیفری ایران جایگاه پلیس در نظام های کیفری رویه قضایی ، حقوق نوشته و ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 181-204]
 • نظام کیفری سیویل لا جایگاه پلیس در نظام های کیفری رویه قضایی ، حقوق نوشته و ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 181-204]
 • نظام کیفری کامن لا جایگاه پلیس در نظام های کیفری رویه قضایی ، حقوق نوشته و ایران [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 181-204]
 • نظم وامنیت امیرکبیر واندیشه اصلاحی نظم وامنیت در ایران [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 147-173]
 • نگرش طراحی الگوی مدیریت هیجان نیروهای یگان ویژه پلیس (مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 167-194]
 • نگهبان محله چالش‌های مؤسسه‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی استان مازندران در پیشگیری از جرم [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]

و

ه

 • هوشمندسازی ارزیابی بلوغ هوشمندسازی حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین [دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 103-145]
 • هوش هیجانی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش هوش هیجانی و سبک های مقابله ای کارکنان کلانتری های تهران بزرگ [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 145-171]
 • هیئت علمی-مدل تدوین و اعتبار یابی مدل کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و ساخت ابزار مناسب [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 221-252]
 • هیئت‌های انضباطی پلیس چالش‌های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 67-112]

ی

 • یادگیری سازمانی بررسی عوامل تأثیرگذار بر یادگیری کارکنان نیروی انتظامی (موردمطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندرعباس) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 143-166]
 • یگان ویژه طراحی الگوی مدیریت هیجان نیروهای یگان ویژه پلیس (مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 167-194]