اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر فریبا شایگان

علوم اجتماعی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران . ایران

shayegan_fayahoo.com

مدیر مسئول

دکتر مهدی مقیمی

حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران – ایران

m60-moghimigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن بختیاری

مدیریت آموزشی استاد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

hbakh4039yahoo.com

دکتر اکبر وروایی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

dr.akbarvarvaeiyahoo.com

دکتر جمشید صالحی صدقیانی

مدیریت و اقتصاد استاد مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/902167/
sad.tsaugmail.com

دکتر فریبا شایگان

علوم اجتماعی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران . ایران

shayegan_fayahoo.com

دکتر علیرضا جزینی

مدیریت دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

alirj1101gmail.com

دکتر یوسف ترابی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

utorabi14gmail.com

دکتر توحید عبدی

فلسفه دانشیار فلسفه دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران ایران

t.abdigmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر علی محمدی درآباد

انگلیسی استادیار زبان انگلیسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

danesh.journalgmail.com

مدیر اجرایی

مسعود یاراحمدی

مدیریت پیشگیری از جرم دانشجوی دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

danesh.journalgmail.com

صفحه آرا

خانم الهام براتی

دانشگاه علوم انتظامی امین - تهران - ایران

ebaratiymail.com

ویراستار ارشد

دکتر ناصر بیات

جغرافیا دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

n-bayatut.ac.ir