درباره نشریه

نشریه پژوهش های دانش انتظامی از سال 1378 به صورت فصلنامه با اعتبار علمی ـ پژوهشی منتشر می‌شود.

این نشریه با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، خبرگان و اندیشمندان حوزه نظم و امنیت، درصدد ارائه یافته های جدید علمی حاصل از گزارش طرح های پژوهشی، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان های ملی و بین المللی، کنفرانس ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادین، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب یا روش جدید حل مسائل و توسعه علوم حوزه نظم و امنیت با دو ویژگی اصالت و ابداع می باشد.

تا پاییز 1400، تعداد 91 شماره از این نشریه به چاپ رسیده است و جهت سهولت دسترسی و استفاده از مقالات شماره های قبلی، نسخه های الکترونیکی نشریه در قالب مجله الکترونیکی تولید شده است و در سامانه یکپارچه نشریات ناجا به آدرس http://pok.jrl.police.ir/ موجود می باشد.

این فصلنامه فقط «مقاله پژوهشی»  پذیرش و منتشر می نماید.