دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 85، زمستان 1398 
2. ظرفیت‌های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین توسط پلیس بین‌الملل ناجا

صفحه 27-52

حسن جوادی نیاکانی؛ حمید رضا حسینی؛ هادی شیرزاد؛ بهادر امنیان


4. مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها

صفحه 79-106

علی احتشامی؛ بهرام بیات؛ کاظم سام‌دلیری؛ ناصر شعبانی


5. ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی

صفحه 107-130

ایوب میلکی؛ حسین آقایی نیا؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری


6. الگوی رشد دینی و اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

صفحه 131-154

مسلم شجاعی؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ علی محبی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

9. رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی

صفحه 211-240

سید محمد هاشمی؛ بختیار عباسلو؛ سام سوادکوهی