دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 81، زمستان 1397، صفحه 1-236 

مقاله علمی - پژوهشی مستقل

1. بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین

صفحه 1-32

فریبا شایگان؛ حاجیه رجبی فرجار؛ لطفعلی بختیاری