دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 80، پاییز 1397 
1. رابطه مسئولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم

صفحه 1-31

خلیل قاسم‌نژاد؛ علی‌رضا جزینی؛ یوسف محمدی‌مقدم؛ عبدالله هندیانی


3. ارزیابی وضعیت گفتمان‌سازی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهران

صفحه 55-78

محمدرضا نادرپور؛ محمود محمودی؛ یدالله علیزاده؛ سیدجعفر موسوی


7. عوامل سازمانی مؤثر بر سرعت کشف سرقت ‌‌‌از داخل خودرو

صفحه 145-163

محمد جوانمرد؛ حسین وفادار؛ حسن سندگل؛ الهقلی اسماعیل پور