دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 79، تابستان 1397 
2. ارزیابی الگوی جرایم سرقت براساس پیکره‌بندی فضایی (مطالعه موردی شهر ورامین)

صفحه 35-66

سیدعباس رجایی؛ کرامت اله زیاری؛ وحید عباسی فلاح؛ حسن خدابنده لو