دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 78، بهار 1397 
5. تدوین الگوی پیشایندهای انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین

صفحه 103-125

محمدحسین عباس‌نژاد؛ جواد فقیهی‌پور؛ حمیدرضا محمدزاده مهنه