دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 77، زمستان 1396 
4. کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار

صفحه 61-88

نصیبه ابراهیمی؛ کیومرث کلانتری؛ عابدین صفری کاکرودی


5. راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه های مسکونی باز در سطح واحد مسکونی

صفحه 89-118

سیدامین سیدین؛ مهرداد جواهریان؛ حسین آقابابایی؛ قادر بایزیدی


6. ابعاد فقهی عملیات پلیسی تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر در ایران

صفحه 119-142

بهزاد منصوری؛ یوسف ترابی؛ محمد نادری؛ بختیار عباسلو