دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، بهار 1393 
3. بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران

صفحه 51-81

محمدصادق غلام جمشیدی؛ مسلم جمشیدی؛ حمید جربانی؛ مهدیه سادات یزدی خواه