دوره و شماره: دوره 15، شماره 61، زمستان 1392 
1. تأثیر سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی دانشجویان

صفحه 1-29

حمید دهقانی؛ فاطمه اکبرزاده؛ علی نظر منصوری


3. بررسی رابطه سرمایه‌ روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور

صفحه 59-78

سید علی اکبر احمدی؛ امیر عباس نظری زاده؛ رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظری پور


5. طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی- تربیتی دانشگاه علوم انتظامی

صفحه 107-140

علی محمد احمدوند؛ غلامحسین نیکوکار؛ هادی فقیه علی آبادی؛ علیمحمد رضایی؛ علی اصغر نیکنام