دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز 1379، تابستان 1379، صفحه 1-265 

عنوان و چکیده و متن مقاله

1. متن کل نشریه

صفحه 1-235


10. روان شناسی و پیشگیری از ارتکاب جرم (قسمت اول)

صفحه 178-207

مترجم: اکبر استرکی؛ مترجم: تورج ریحانی