دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 1-218