دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 1-218 

عنوان و چکیده و متن مقاله

2. سرمقاله: کنکاشی بر تشکیل مجدد پلیس قضایی

صفحه 6-11

علیرضا جزینی


7. روش های آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی

صفحه 85-108

جعفر ستایش ولی پور؛ علی نجاتبخش اصفهانی


10. حل مسئله و تصمیم گیری (قسمت اول)

صفحه 141-164

مترجم: تورج ریحانی؛ مترجم: اکبر استرکی؛ مترجم: مجید رضایی راد