دوره و شماره: دوره 10، 3 و 4 پاییز و زمستان - شماره پیاپی 39، پاییز 1387، صفحه 1-200 

عنوان و چکیده و متن مقاله

2. رفتار شهروندی سازمان کارکنان پلیس جامعه محور

صفحه 7-22

قاسم انصاری رنانی؛ عبدالله مجیدی


4. طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی

صفحه 48-62

حسن دانایی فرد؛ محمدجواد حضوری؛ سید حمید خدادادحسینی،؛ عادل آذر؛ مهشید فروغی


5. الگویی برای خط مشی گذاری شبکه ای در ناجا

صفحه 63-80

فتاح شریف زاده؛ سید مهدی الوانی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محمد جواد کاملی


6. الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز

صفحه 81-106

محمد رضا بهرنگی؛ عزت الله نادری؛ حمید رضا آراسته؛ سعید فتح الهی


عنوان و چکیده و متن مقاله

10. کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود کیفیت آموزش دانشگاه علوم انتظامی

صفحه 181-204

یوسف محمد مقدم؛ علی محبی؛ رضا جوادیان