دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-265 

مطالب عمومی

1. .

صفحه 1-240


عنوان و چکیده و متن مقاله

2. تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر قانون گریزی

صفحه 7-58

یحیی علی بابایی؛ علی اصغر فیروزجائیان


5. کشف جرم از منظر علوم زمین قانونی

صفحه 129-152

امیر صفاری؛ سید علی عبادی نژاد؛ علی مظفری


6. تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم در مناطق شهر اصفهان

صفحه 153-182

احمد شاهیوندی؛ رضا رییسی وانانی؛ حجت شیخی