دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-272 

عنوان و چکیده و متن مقاله

1. تأثیر جهانی شدن بر دانش پلیسی از منظر جغرافیای سیاسی

صفحه 7-30

هادی رجبی؛ محمد رجبی


2. تحلیل الگوهای بزهکاری در سکونت گاه های نامتعارف شهرها

صفحه 31-66

آیت ا.. گوردزی؛ الهام عباسی ورکی؛ گلزار عسگری


3. بررسی و تحلیل روند ویژگی‌های فرهنگ سازمان ناجا

صفحه 67-108

برزو فرهی بوزنجانی؛ جلا الدین زارع اشکذری؛ مهدی هوشنگی


4. علل و پیامدهای قاچاق کالا در ایران پس از انقلاب اسلامی

صفحه 109-142

سید ابراهیم قلی زاده؛ عباس علی پور؛ کاظم ذوقی بارانی


5. شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر سازمانی پلیس

صفحه 143-180

آرین قلی پور؛ علی اصغر پور عزت؛ سید علی رضا نقوی حسینی


7. بررسی نقش قانون اساسی فدرال عراق بر افزایش مطالبات قومی ایران (با تأکید بر کردستان)

صفحه 229-256

زهرا پیشگاهی فرد؛ نادر میرزاده کوهشاهی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی