دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-241 

عنوان و چکیده و متن مقاله

1. مطالعه جرم شناختی خشونت گرایی تماشاگران فوتبال

صفحه 7-30

مهدی صفری شیرکوهی؛ محمدرضا زندی