دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 92، زمستان 1400، صفحه 1-265 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. تحولات حقوق نظامی متاثر از منشور حقوق شهروندی

صفحه 29-64

محمد حسین امیری؛ محمد بارانی؛ شهرداد دارابی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

3. رویکرد پیش بینانه به جرایم تروریستی

صفحه 116-147

فرهاد شاهیده؛ باقر شاملو