دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 91، پاییز 1400، صفحه 1-245 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی

صفحه 1-34

غلامرضا رضایی؛ یوسف محمدی مقدم؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

3. مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور)

صفحه 51-80

حسین غلامی؛ شیده امامی صدر


علمی - پژوهشی مستقل

4. نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلا هبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت

صفحه 93-115

مهدی رسولی؛ امیر حسین یاوری؛ علیرضا عبدالهی


مقاله مستخرج از پایان نامه

5. شناسایی پیامدهای امنیتی و انتظامی نزاع دسته جمعی در شهرستان میاندوآب

صفحه 116-137

اکبر رضازاده؛ اسماعیل کرم زاده؛ تقی بختیاری


علمی - پژوهشی مستقل

6. شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی شهروندان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک (موردمطالعه شهر ایلام)

صفحه 138-165

مصطفی معصومی؛ سعید کشفی؛ رضا جوادیان؛ سعید رمضان زاده


مقاله مستخرج از پایان نامه

8. درک معنایی و تفسیر شهروندان از اعتماد اجتماعی با تاکید بر عملکرد پلیس در مناطق استحفاظی کلانتری های شهر کرمان براساس نظریه زمینه ای

صفحه 196-226

علیرضا صنعت خواه؛ علیرضا پیوند رباطی؛ فاطمه سلطان پور؛ حیدر ترکی ده سعید؛ محمود شمس الدینی