دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 90، بهار 1400، صفحه 1-270 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با نقش میانجی سیاست گذاری عمومی

صفحه 1-35

عباس دادمحمدی؛ اسماعیل شفیعی؛ علی‌رضا گلشنی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

3. مطالعه کیفی روایت قربانیان از چالش ها و راهبردهای پس از فریب

صفحه 65-100

سیده فاطمه محبی؛ سهیلا صادقی؛ سیدسعید آقائی


مقاله مستخرج از پایان نامه

4. طراحی مدل جامع کاهش قاچاق سوخت در کشور با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات

صفحه 101-129

علی صفاری دربرزی؛ حسین صیادی تورانلو؛ محسن لاله زار تفتی؛ پوریا مالکی نژاد


علمی - پژوهشی مستقل

5. نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی متحرک در پیشگیری از جرم

صفحه 131-160

هادی فدایی؛ علی جهانگیرپورنودهی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

7. « قلمرو حقوق متهم تحت نظر در ایران در تطبیق با معیارهای حقوق بشری »

صفحه 192-226

جلیل نعمتی؛ مرتضی ناجی زواره؛ منصور رحمدل