دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 89، تابستان 1400، صفحه 1-235 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

6. بررسی جایگاه تشهیر در ایجاد امنیت و انحرافات اجتماعی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی

صفحه 153-179

صدیقه شجاعی؛ محمد رسول آهنگران؛ محمد روحانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

8. نقش تفکر انتقادی در نظم‌جویی هیجان(مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین)

صفحه 209-234

طیبه خادمی؛ جواد خلعتبری؛ صادق رضایی