دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 87، زمستان 1399 

مقاله مستخرج از پایان نامه

1. چالش‌های مؤسسه‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی استان مازندران در پیشگیری از جرم

صفحه 1-24

DOR:20.1001.1.17359252.1399.22.4.1.4

ابراهیم داودی؛ حسن مفخمی شهرستانی؛ فرامرز سلطانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

2. الگوی رابطه ای مدیریت مکان- جرم به عنوان رهیافتی روش شناختی در جرایم شهری

صفحه 25-67

DOR:20.1001.1.17359252.1399.22.4.2.5

میترا کلانتری؛ اسماعیل شیعه؛ مجتبی رفیعیان


مقاله مستخرج از رساله دکتری

8. جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطین دادگستری)

صفحه 201-226

DOR:20.1001.1.17359252.1399.22.4.8.1

علی آقابابایی بخشایش؛ بتول پاکزاد؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ منصور رحمدل