دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 87، تابستان 1399 

مقاله علمی - پژوهشی مستقل

1. فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم

صفحه 1-36

حاجیه رجبی فرجاد؛ یزدان چهری


4. تحلیل پیشگیری رشدمدار از جرم در نظام حقوقی ایران

صفحه 100-123

رضا بیرانوند؛ حسین یاراحمدی؛ علیرضا میلانی


7. ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

صفحه 223-246

سمیه فیضی؛ عباس خورشیدی؛ فاطمه حمیدی فر؛ اکبر سلیمی؛ یلدا دلگشایی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

8. جایگاه پلیس در نظام های کیفری رویه قضایی ، حقوق نوشته و ایران

صفحه 181-204

مرجان دادرسان؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ هوشنگ ,شامبیاتی