رابطه بین سرمایه اجتماعی، جهت‌گیری ورزشی و مشارکت تفریحی دانشجویان نیروی انتظامی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه انتظامی امین)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

مدیریت ورزشی.علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس.تهران.ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی، جهت‌گیری ورزشی و مشارکت تفریحی دانشجویان دانشگاه امین پرداخت.

روش‌: پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. داده‌ها به صورت پیمایشی و از طریق پرسش‌نامه‌های‌ استاندارد‌ سرمایه اجتماعی، جهت‌گیری ورزشی و مشارکت تفریحی جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه امین در سال 1399 بودند که 351 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین سرمایه اجتماعی، جهت‌گیری ورزشی و مشارکت تفریحی و برخی ابعاد آنها رابطه معنادار وجود دارد. از بین ابعاد سرمایه اجتماعی و جهت‌گیری ورزشی، همدلی و درک متقابل و پیروزی‌گرایی دارای بیشترین همبستگی و اعتماد و پیروزی‌گرایی دارای کمترین همبستگی می‌باشند. از بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت تفریحی، هویت جمعی و جاذبه دارای بیشترین همبستگی و اعتماد و تمرکز به شیوه زندگی دارای کمترین همبستگی هستند و همچنین از بین ابعاد جهت‌گیری ورزشی و مشارکت تفریحی، جاذبه و رقابت‌جویی دارای بیشترین همبستگی و تمرکز به شیوه زندگی و پیروزی‌گرایی دارای کمترین همبستگی می‌باشند.

نتیجه‌گیری: می‌توان با تقویت هر یک از بعدهای سرمایه اجتماعی، جهت‌گیری ورزشی افراد را تقویت نمود و همچنین میزان مشارکت تفریحی افراد در فعالیت‌های ورزشی را ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Capital With Sports Orientation, and Recreational Participation of Police Students (Case Study: Students of Amin Police University)

نویسندگان [English]

 • abbas hasani
 • Rasool Norouzi Sid Hoseni
 • Marjan Saffari
Sports management. Humanities. Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The present study studied the relationship between social capital, sports orientation and recreational participation of Amin University students.

Method: The research is applied in terms of purpose. Data were collected through surveys through standard questionnaires of social capital, sports orientation and recreational participation. The statistical population of the study was Amin University students in 1399, 351 of whom were selected by simple random sampling. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression tests.

Findings: The research findings showed that there is a significant relationship between social capital, sports orientation and recreational participation and some of their dimensions. Among the dimensions of social capital and sports orientation, empathy and mutual understanding and victory-orientation have the highest correlation and trust and victory-orientation have the least correlation. Among the dimensions of social capital and recreational participation, collective identity and attraction have the most correlation and trust and focus on lifestyle have the least correlation, and also among the dimensions of sports orientation and recreational participation, attraction and competition have the most correlation and concentration. They have the least correlation with lifestyle and victory.

Conclusion: By strengthening each of the dimensions of social capital, it is possible to strengthen the sports orientation of individuals and also to increase the level of recreational participation of individuals in sports activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social capital
 • Sports Orientation
 • Recreational Participation
 • Police
 • Amin University

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1400