تأثیر یک دوره تمرین هوازی تداومی بر سیستم ایمنی خون دانشجویان پسر دانشگاه علوم انتظامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی تداومی بر سیستم ایمنی خون بوده است. بدین منظور تعداد 25 نفر از دانشجویان پسر 18 تا 23 ساله دانشگاه علوم انتظامی تهران، که هیچ گونه سابقه ورزشی منظم نداشتند، به طور کاملا تصادفی انتخاب شدند و پس از انجام معاینات پزشکی لازم و اطمینان از سلامتی کامل به مدت 8 هفته، هر هفته پنج جلسه و درهر جلسه به مدت 45 دقیقه تحت یک برنامه تمرینی دوی هوازی تداومی با شدت 70 تا 80 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه به فعالیت پرداختند. عوامل مربوط به سیستم ایمنی خون شامل نوتروفیل ها، آئوزینوفیل ها، لنفوسیت ها، منوسیت ها، پلاکت ها و به طور کلی تعداد گلبول های سفید خون بود که به منظور اطلاع از تغییرات احتمالی در عوامل یاد شده نمونه های خونی قبل از شروع دوره تمرینی و بلافاصله پس از آخرین جلسه دوره تمرینی گرفته شد و در آزمایشگاه ویژه مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور مقایسه وضعیت عوامل مربوط به سیستم ایمنی در قبل و بعد از تمرین، از آزمون t همبسته استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که تغییرات حاصله در تعداد گلبول های سفید، نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و آئوزینوفیل ها در قبل و بعد از تمرین معنادار نبوده، اما در عامل منوسیت ها معنادار بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .