الگوی تدوین شاخص های بهره وری ناجا

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

خدمات، کالایی اقتصادی و غیرفیزیکی است که برای استفاده دیگران تولید می گردد و از آنجا که با افزایش بهره وری در بخش صنعت، نیاز به خدمات میسر می شود، بنابراین افزایش سهم بخش خدمات در درآمد ناخالص داخلی نشانگر پیشرفت آن کشور است. ناجا، سازمان خدماتی است و برای آنکه وضعیت بهره وری در آن مشخص گردد، نیازمند اندازه گیری خدمات ارایه شده می باشیم که اندازه گیری آن به دلیل آنکه بخشی از آن کیفی است، به سادگی امکان پذیر نیست. بهره وری معیاری است که به وسیله حاصل تقسیم ارزش ستاده ها به ارزش داده ها (منابع جذب شده) تعریف می شود و هدف از آن استفاده موثر از عوامل و منابع به کار رفته می باشد. اندازه گیری بهره وری در بخش خدمات پلیس با مشکلات زیادی روبه رو است. برای اندازه گیری بهره وری در بخش خدمات پلیس در نظر گرفتن کارایی، اثربخشی، انعطاف پذیری و نوآوری باید مدنظر قرار گیرد. استفاده از شیوه ای به نام خانواده معیارهای بهره وری مورد توجه است که این امر با شناسایی و طبقه بندی خدمات، تشکیل گروه های ویژه اندازه گیری با مشارکت کارکنان خبره و ناظران متخصص خارج از سازمان، شناسایی و تشخیص خدمات توسط این گروه ها، اولویت بندی اهداف و طراحی و توسعه معیارها، استفاده از تکنیک (طوفان مغزی) و جمع بندی معیارها و در نهایت تعدیل و اصلاح معیارها به طور دوره ای قابل انجام می باشد و به طور کلی این روش ضمن ایجاد آموزش و تربیت کارکنان به طراحی دوباره خدمات و شناخت مسایل و فرصت ها و برنامه ریزی راهبردی منجر می شود. پیشنهاد استقرار نظام بهره وری در ادامه کار که پس از تعیین شاخص های بهره وری، اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری، تدوین برنامه جامع بهبود بهره وری، اجرای برنامه و تعیین بازخورد منجر به افزایش کمی و کیفی ارایه خدمات به ارباب رجوع، افزایش رضایتمندی کارکنان و مردم، استفاده بهینه از منابع موجود، کاهش هزینه ارایه خدمات و در نتیجه کاهش ضایعات و صرفه جویی در منابع و افزایش عملکرد سازمان می گردد، به عنوان راهکار در این زمینه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .