مقالات علمی: امنیت و ابعاد آن در قرآن کریم (با تاکید بر امنیت عبادی جانی آزاد زیستن خانوادگی اقتصادی و مکه نماد امن الهی)

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

امنیت یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان است. موضوع امنیت از دیدگاه اسلام، به ویژه در تعالیم قرآن کریم، بسیار مورد توجه قرار گرفته و ابعاد و انواع آن نیز در این کتاب آسمانی به طور مبسوط و مشروح بیان شده است. در بسیاری از آیات قرآن کریم، اهمیت و ضرورت امنیت به صورت کلی و عام بیان شده است. همچنین رابطه امنیت و ایمان (که اساس تعالیم قرآن کریم است) از نظر معنا و نیز آثار مترتب بر هر یک از آن، از نکاتی است که ارزش و اهمیت موضوع امنیت را بیشتر آشکار می کند. مکه، این حرم امن الهی، از دیدگاه قرآن کریم نماد و سمبل امنیت معرفی شده و مهم ترین ویژگی آن، که محل ویژه و جایگاه ممتاز عبادت شناخته می شود، امنیت است. امنیت جانی و حفظ جان انسان ها، یکی از ابعاد مهم امنیت است که در قرآن کریم بدان توجه و عنایت فراوان شده است. همچنین امنیت اقتصادی و لزوم برخورداری انسان ها از روزی حلال، گوارا و توام با آرامش از جمله امور مهمی است که مورد توجه قرآن کریم می باشد. علاوه بر این ها، امنیت در قرآن کریم لازمه و زمینه ساز عبادت کامل خداوند توسط انسان ها (امنیت عبادی) شناخته شده است. از دیگر انواع امنیت، امنیت زندگی آزاد و زیستن بدون قید و بندهایی نظیر زندان، اسارت، تبعید و غیره است که قرآن کریم بدان اشاره کرده است. همچنین امنیت خانواده و لزوم نگهداری حرمت و حریم خصوصی افراد و خانواده ها در تعالیم قرآن کریم مطرح گردیده که در این تحقیق به آن ها پرداخته شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .