مدیریت راهبردی در پلیس (نقش مدیر راهبردی)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

رشد فناوری و گسترش دامنهء اطلاعات سبب پیچیده‌تر شدن مناسبات بشری شده است؛از این رو،سازمانهای پلیس نیز نیازمند تغییر و تحول برای نیل به اهداف خود هستند.مدیریت‌ راهبردی وظیفهء هدایت سازمان به سمت تغییر و تحول و جلب مشارکت کارکنان در تغییر سازمانی را دارد.مقالهء حاضر با بیان عملکرد مدیریت راهبردی به سازوکارهایی که مدیر راهبردی برای نیل به اهداف سازمان پلیس و غلبه بر موانع تغییر به کار می‌برد،اشاره دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .