مطالعه تطابق تواناییهای فردی و شخصیتی شاغلان ناجا با شغل و تأثیر آن در عملکرد کارکنان

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

این نوشتار با هدف لزوم توجه بیش از پیش و ژرف مدیران سازمان در معاونتهای مختلف به‌ ویژه مدیران منابع انسانی در فرایند به کارگیری اساسی‌ترین عنصر حرکت سازمانها (کارکنان)به سمت رشد و توسعه در مراحل کارمندیابی،بهسازی،نگهداری و کاربرد مؤثر آنان،به تواناییهای هوشی و فیزیکی و ابعاد مختلف شخصیتی متقاضیان استخدام و شاغلان‌ به نحوی که دارنده هر نوع شخصیتی در مشاغل خاصی کاربرد مؤثری‌تری داشته،انجام گرفته‌ و همچنین یادآوری عواقب سوءسازمانی کوتاهی مدیران به عدم تطابق تواناییهای فردی با ویژگیهای شخصیتی شاغلان با شغل و شرایط احراز آن در مراحل چهارگانه سیستم مدیریت‌ منابع انسانی(به ویژه در مرحله جذب،گزینش و کاربرد مؤثر نیروی انسانی)از جمله کاهش‌ رضایت شغلی،کارآیی و اثربخشی فردی و سازمانی که در نهایت در مواردی موجب ترک‌ خدمت برخی از کارکنان و...خواهد شد،را گوشزد می‌کند.و تأکید می‌کند که هرگونه اقدام‌ عملی در این خصوص،زمینه پرورش کارکنانی با نشاط و انگیزه و بهره‌وری بالا در سازمان را فراهم خواهد آورد.روش تحقیق به کار رفته در این بررسی،مطالعهء کتابخانه‌ای است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .