کاربرد الگوی ریاضی در تصمیم سازی نظام جانشینی مدیریت ناجا

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در سازمان مدیریت نیروی انتظامی برای انتخاب و انتصاب‌ افراد از دو الگوی ذهنی یا قضاوتی و عینی یا کمی استفاده می‌شود.استفاده از الگوهای کمی یا ریاضی موجب می‌شود که عواطف و احساسات در مسئله انتخاب و انتصاب مورد توجه قرار نگیرد.در الگوهای ریاضی پس از به دست آوردن اطلاعات اولیه در مورد نامزدهای پست‌های‌ خالی سازمان و وارد کردن آن در داخل مدل ریاضی،مسئله حل شده و جواب به دست آمده‌ ملاک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار می‌گیرد. این مقاله درصد آن است که کاربرد الگوی ریاضی تخصیص چند معیاره با رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی در تصمیم‌سازی نظام جانشینی مدیریت نیروی انتظامی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که این مدل می‌تواند به عنوان یکی از مبانی تصمیم‌گیری‌ در امر انتخاب و انتصاب،مورد استفاده نیروی انتظامی قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2