طراحی الگوی برنامه ریزی برای اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

اجرای اثربخش برنامه‌های آموزشی در دانشگاه علوم انتظامی به کارآمدی گروه‌های آموزشی‌ بستگی دارد.در این راستا گروه‌های مذکور می‌بایست با برنامه‌ریزی صحیح،تعداد اساتید مورد نیاز را مشخص و در چارچوب برنامه‌های سازمان و دانشگاه نسبت به جذب و ارتقاء اعضای هیئت علمی اقدام‌ نمایند.در این مقاله تلاش شده است.با استفاده از مدل مفهومی ارائه‌شده توسط کسیو و دخالت عوامل موثر برنامه‌ریزی نیروی انسانی در دانشگاه یک الگو برای برنامه‌ریزی اعضای هیئت علمی طراحی گردد.تا بتوان با استفاده از این الگو با برنامه‌ریزی مناسب تعداد هیئت علمی مورد نیاز را مشخص و از طریق جذب و ارتقاء نسبت به تأمین آن اقدام نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .