تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

ساختار و رویکرد سازمان‌های متولی امنیت و نظم اجتماعی در طول تاریخ قرین تغییر و تحول اساسی بوده‌ و با پیچیده شدن و توسعه جرم در جامعه،راهبرد،هدف،شیوه و ابزارهای تأمین امنیت نیز دچار تحول شده است. با توجه به مطالب پیشین،این مقاله در نظر دارد یکی از مدل‌های حاکم بر کار پلیسی برای تأمین امنیت، یعنی جامعه‌محوری را تبیین کند. از ویژگی‌های جامعه‌محوری تأکید آن بر نقش مشارکت فعال مردم با پلیس و اهمیت دادن به شناخت‌ مسئله و ارایه راهکارهای پیشگیرانه دربارهء جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی است.در این مقاله،علاوه بر تبیین جامعه‌ محوری،اصول حاکم بر این تئوری و نیز ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گرفته و به برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های‌ فردی پلیس اجتماعی از جمله داشتن رابطه صمیمی با مردم،حمایت از حقوق مدنی و اجتماعی شهروندان،پاسخگو بودن در مقابل وظایف و اختیارات و...اشاره شده و در پایان به راهکارهای مهم توسعه جامعه‌محوری در سازمان‌ پلیس به اجمال پرداخته شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .