ارزیابی عملکرد یاددهی ـ یادگیری مدرسین دروس عملی دانشگاه علوم انتظامی امین (مورد مطالعه مدرسین و دانشجویان دوره 31 مصوب رسته مرزی)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

ارائه صحیح آموزش‌های موثر و کاربردی در حوزه ماموریت‌های مختلف ناجا از طرفی وابسته به فراگیری مهارتهای عملی توسط دانشجویان و از دیگر سو منوط به ارزیابی تدریس و یادگیری مدرسان دانشگاه است؛ از این‌رو هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد یاددهی ـ یادگیری مدرسین دروس عملی دانشگاه علوم انتظامی امین (مورد مطالعه دانشجویان دوره 31 مصوب رسته مرزی) می‌باشد.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه انجام پژوهش کمی و نحوه گردآوری داده‌ها در آن توصیفی (پیمایشی) است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مدرسان دروس عملی به استعداد 159 نفر و دانشجویان به تعداد 500 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش برای مدرسان تمام شمار و برای دانشجویان از طریق فرمول کوکران 217 نفر و بصورت تصادفی ساده بود که برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی نیز استفاده شد. در بخش توصیفی به ویژگی نمونه آماری و بیان مشخصه‌های توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شد و در بخش استنباطی از آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای تشخیص نرمال بودن متغیرها، آزمون t تک نمونه‌ای و t مستقل استفاده شد.

یافته‌ها حاکیست مدرسان دروس عملی به میزان زیادی به تحلیل ویژگی‌های دانشجویان، بیان اهداف آموزشی و طرح درس، انتخاب و بکارگیری روش‌ها، رسانه‌ها و مواد آموزشی، مشارکت دهی دانشجویان و به ارزشیابی و بازنگری آموزشی توجه می‌نمایند.

با توجه به نتایج آزمون‌های آماری عملکرد مدرسان دروس عملی از نظر خودشان و دانشجویانشان مثبت و قابل قبول ارزیابی شد ولی ارزیابی مدرسان دروس عملی از عملکردشان در یاددهی ـ یادگیری، مطلوب‌تر از ارزیابی دانشجویان از عملکرد آنان میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of teaching-learning performance of teachers of practical courses of Amin University (case study of teachers and students of 31 courses approved by the border department)

نویسندگان [English]

 • iman amini 1
 • rouhollah karimi 1
 • rouhollah salar 1
 • mehdi iranpanah 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Amin University
2 Master of Educational Management, Amin University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Proper provision of effective and practical training in the field of various missions of NAJA on the one hand depends on the learning of practical skills by students and on the other hand depends on the evaluation of teaching and learning of university teachers; Therefore, the purpose of this study is to evaluate the teaching-learning performance of teachers of practical courses at Amin University of Law Enforcement Sciences (case study of 31 students approved by the border department).The present research is descriptive (survey) in terms of applied purpose, in terms of quantitative research method and data collection method. The statistical population of the present study includes all teachers of practical courses with 159 talented students and 500 students. The sampling method in this study was simple for instructors and 217 for students through Cochran's formula and descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. In the descriptive part, the characteristics of the statistical sample and the descriptive characteristics of the research variables were discussed. In the inferential part, the Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the variables, one-sample t-test and independent t-test.Findings indicate that instructors of practical courses pay a lot of attention to analyzing students' characteristics, expressing educational goals and lesson plans, selecting and using methods, media and educational materials, student participation, and educational evaluation and review.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assessment
 • performance
 • teachers of practical courses
 • teaching-learning
 • Amin University

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 23 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 15 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 آذر 1400