توسعه ارتباطات جمعی و امنیت ملی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

امروزه توسعه فناوری‌های ارتباطی و مخابراتی و ترکیب آن با علوم رایانه‌ای موجب گردیده‌ است حیات و زندگی بشری وارد عصر جدیدی شود که ویژگی‌ها و شرایط این دوره با دوره‌های قبل از آن،یعنی عصر کشاورزی و عصر صنعتی بسیار متفاوت است.همان‌گونه که‌ «آلوین تافلر»1نیز پیش‌بینی کرده بود،عصر جدید یعنی عصر اطلاعات موج عظیمی از تغییر را در جنبه‌های مختلف زندگی سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بشر امروزی رقم زده‌ است.عصر جدید را با اصلاحاتی مانند جامعه شبکه‌ای«مانوئل کاستلز»2و جامعه فرا صنعتی«دانیل بل»3و جامعه اطلاعاتی نیز توصیف کرده‌اند. از این جهت است که مفاهیم جامعه اطلاعاتی،توسعه ارتباطات شبکه‌ای،هندسه تغییر شبکه‌ای،فرهنگ مجازی،اقتصاد اطلاعاتی و...سرچشمه بسیاری از مباحث و گفتمان‌های‌ علمی و دانشگاهی و نیز موجب رویکردهای بدبینانه و یا نگاه‌های خوش‌بینانه به مقوله جامعه‌ اطلاعاتی و تغییرات حاصل از آن شده است. توسعهء فناوری‌های جدید ارتباطی باعث گردیده که رسانه‌های جمعی جدید نیز مبتنی بر شاهراه‌های بزرگ ارتباطی و اطلاعاتی نسبت به تولید،فرآوری،تحلیل و توزیع اطلاعات با ویژگی‌های خاصی که کاملا با دوره‌های قبلی متفاوت است،عمل نمایند. در شرایط جدید حاصل از تغییرات ایجاد شده در عصر اطلاعات،مقولات مهمی همچون‌ امنیت ملی نیز دچار چالش گردیده است و در همین جهت لزوم جمع بین منافع ملی و زندگی‌ در عصر اطلاعات بیش از گذشته احساس می‌شود.ارتباطات جمعی و گروهی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین ارتباطی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر عصر فعلی است و تأمین امنیت ملی‌ کشورها در این شرایط از جمله مباحثی است که اغلب دولت‌ها و حکومت‌ها مخصوصا کشورهای جهان سوم را با چالش مواجه کرده است. این مقاله بر آن است که با بررسی شرایط و ویژگی‌های ارتباطات،به ویژه ارتباطات جمعی‌ و گروهی و رسانه‌های جمعی در جامعه اطلاعاتی و نیز بررسی برخی از ابعاد امنیت ملی که‌ متأثر از شرایط ورود به جامعه اطلاعاتی و توسعه ارتباطات و رسانه‌های جدید است،نسبت به‌ تشریح نقش و چگونگی تأثیر ارتباطات جدید بر توسعهء امنیت ملی بپردازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .