به جای سرمقاله: درآمدی بر احساس امنیت در بستر امنیت عینی

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

"(محمد دولتخواه)بنابراین امنیت از نیازهای اصلی انسانو جوامع انسانی محسوب شده و تا آن اندازه ضروری است که عمدتا در کنارمعیشت و یا در ادامه یکدیگر مطرح می‌شود(مزلو و ابن خلدون) 2-تقسیم‌بندی امنیت1 امنیت از جهات مختلف قابل تقسیم‌بندی است،از جمله درونی وبیرونی،عینی و ذهنی،جغرافیایی،فردی و اجتماعی که برای اختصار صرفاتقسیم‌بندی اخیر مورد بحث قرار می‌گیرد. ص 23 و 24) 1-تعریف مفهومی احساس امنیت:احساس امنیت موضوعی است روان شناختی،وقتی انسان با شنیدن خبری در زمینه‌های گوناگون و یا مشاهدۀ رفتار یا(1)- ytiruces fo esnes رخدادی که مستقیم و یا غیر مستقیم با تعلقات و منافع مادی و معنوی وی درتضاد بوده و به نوعی خاطر جمعی،اطمینان،ایمنی،آسودگی و آرامش قلبیاو را تحت تأثیر قرار داده و ذهن او را درگیر کرده،روبرو می‌شود،در چنینشرایطی احساس ناامنی به وی دست خواهد داد. ذکر این نکته ضروری است که وقوعدسته‌ای از عوامل،خواسته یا ناخواسته با اراده،هدفمند و یا اتفاقی،احساس امنیت رادر شهروندان تحت تأثیر قرار می‌دهد؛امید به آینده و یأس را در باور آنها به وجودآورده،موجب اختلال رفتار در فرد و اجتماع و عدم اعتماد به سیستم حکومتی وفرو پاشی انسجام اجتماعی گشته و نهایتا بستر مناسبی برای بی‌نظمی اجتماعیمی‌گردد. 1-رفتار و کارکرد مدیران1 رفتار و کارکرد مدیران در بخش‌های اجرایی،قضایی،امنیتی و پلیسییکی از عوامل عمدۀ مؤثر در احساس امنیت شهروندان می‌باشد که به برخیاز آنها به شرح زیر اشاره می‌گردد: 1/1-افزایش سطح توقعات بدون توجه به منابع و ابزار لازم و عدمتحقق مطالبان یاد شده. مجری این طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است وموج اول آن در بهمن 1379 در 28 مرکز استان کشور به اجرا در آمده است درطرح ارزش‌ها و نگرش‌های مردم ایرانی در حوزه‌های مختلف اجتماعی موردبررسی و سنجش قرار گرفته که از جمله آنها احساس امنیت است." 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .