رضایت شغلی و عملکرد

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

رضایت شغلی هم به‌عنوان یکی از عوامل‌ مؤثر بر عملکرد و هم به‌عنوان یکی از شاخصهای‌ ارزیابی عملکرد مورد توجه می‌باشد.در این مقاله‌ پس‌از تعریف رضایت شغلی و ابعاد آن وارائه یک‌ الگو،رضایت شغلی،اثربخشی،کارآیی و توسعه به‌ عنوان سایر شاخصهای ارزیابی عملکرد مورد بحث واقع شده است.آن‌گاه حالات مختلفی که‌ بین رضایت شغلی و عملکرد مطرح می‌باشد،بیان‌ گردیده است.با بررسی این حالات نتیجه گرفته‌ می‌شود درصورتی‌که به تمام ابعاد رضایت شغلی‌ توجه گردد و معیاری مناسب برای سنجش عملکرد تعریف شود،آن‌گاه می‌توان گفت که هم رضایت‌ شغلی موجب عملکرد بهتر می‌گردد و هم عملکرد بهتر،اگر همراه با پاداش منصفانه باشد،سبب‌ افزایش رضایت شغلی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .