امنیت از دیدگاه امام علی علیه السلام

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

شکی نیست که واژه«امنیت»مفهومی غیر توسعه‌ یافته،دوپهلو،مبهم و نارسا و ازنظر امنیتی جدال‌ برانگیز و ازنظر کاراکتر متباین و پارادوکسیکال است‌ که دراصطلاح زبان‌شناسان دال‌ (signifier) امنیت به‌ مدلولی خاص و ثابت منتهی نمی‌گردد؛یعنی هیچ‌ رابطه ذاتی،ماهوی و پدیدی بین دال و مدلول امنیتی‌ وجود ندارد.بلکه مفهوم امنیت،مصادیق خودرا از درون‌گفتمانهای گوناگون‌ (Discourse) می‌جوید. گفتمانها،خودبرآمده از هویتهای زبانی هستند و در واقع از آنچه وینکنشتاین آن‌را بازیهای زبانی‌ می‌خواند،متمایز می‌گردند.لذا گفتمان نیز به‌صورت‌ مستمر مشمول عدم ثبات و سیالیت شکلی-ماهوی‌ خواهد شد. در منابع غیر دینی در تعریف امنیت و حد و حریم‌ آن،اختلافات جدی وجود دارد که به‌دلیل عدم‌ همگرایی آنان با قصد نگارنده،از آنان چشم‌پوشی‌ می‌گردد.آنچه در میان حکومت به‌عنوان یک اصل‌ اولی به‌چشم می‌خورد،این است که وظیفه اصلی و بزرگترین اصول در حکومت و حاکمیت،ایجاد و برقراری امنیت است.بر این اساس،در این مجموعه‌ بدنبال تبیین مقوله امنیت با رویکردی به اندیشه‌های‌ حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام،هستیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .